Sverigedemokraterna Höganäs

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Höganäs

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Kjell Mårtensson

Ordförande

 

Kjell Dahlin

Kjell Dahlin

Gruppledare

SMS/Tel: 0761-69 63 97

 • Socialnämndens budget

  Av kjellmartensson den 26 juni, 2017
  0

  Hej Sverigevänner

  Ni som läst artikeln i HD den 16:de juni satte väl morgonkaffet i halsen, där står det att SD röstade med alliansen, detta är inte helt riktigt, artikeln finns här https://www.hd.se/2017-06-16/sa-blir-socialnamndens-2018

  Sverigedemokraterna  reserverade sig skriftligen i delar av budgeten med följande text:

  Beslut
   
  Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
  att godkänna Socialnämndens förslag till verksamhetsplan, mål samt hur måluppfyllelsen ska mätas,
  att för år 2018 godkänna Socialnämndens förslag till resultatbudgetram per verksamhetsområde,
  att för år 2019 och 2020 godkänna Socialnämndens förslag till planeringsram samt
  att godkänna Socialnämndens förslag till investeringsbudget
  Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet gällande att-sats 2 och 3.
  Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet gällande att-sats 3.
  Leif Löwegren (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande anteckning till protokollet ” 
  Sverigedemokraterna kan aldrig tänka sig att skära ner på verksamheten för sjuka och äldre i kommunen, de som behöver kommunens hjälp allra mest. 
  Däremot är de besparingar, effektiviseringar, som förvaltningen tagit fram modesta och rimliga.”
  Ordförande, Marie Holmstedt (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag i sin helhet.
  Roger Nilsson (S) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand avslag på punkt 2 och 3.

  HD:s artiklar får man gå till botten med och allra helst ska man gå in på kommunens hemsida för att kontrollera vad som faktisk är sagt.

  Med detta sagt kan jag bara klarlägga att Sverigedemokraterna är ett vårdparti som värnar om våra äldre, budgeten är ännu inte fastlagd och sista ordet är inte sagt.

  Kjell Mårtensson

  Ledamot KF

   

 • Midsommar

  Av kjellmartensson den 23 juni, 2017
  0

  Hej Sverigevänner

  Vi i Sverigedemokraterna Höganäs vill önska er en riktigt skön midsommar.

  Vi vill också påminna om kyrkovalet i september, glöm inte att rösta.

  Nu ska jag inte tråka ut er med en massa politiskt prat, utan ha en fantastisk trevlig midsommar och umgås med era nära ock kära så hörs vi senare.

  Hälsningar Kjell Mårtensson

  Ordförande SD Höganäs

 • Mat

  En Del Av Våra Hjärtefrågor

  Av kjellmartensson den 2 april, 2017
  0

  SD Höganäs – Folkets parti!

  Ett och ett halvt år före valet 2018 vill vi Sverigedemokraterna i Höganäs ge en bild av några av de frågor som vi driver i kommunen. Låt oss börja med vården som är en av de största och viktigaste frågorna. Vi Sverigedemokrater vill att man redan nu tar höjd för det ökade antal äldre som på sikt ska få vård och omsorg i kommunen. Redan nu måste vi bygga flera äldreboenden, trygghetsboenden och seniorboenden.

  Frågan om en speciell vårdavdelning för det ökade antalet demenssjuka äldre är också en viktig del i vår politik. Väsbyhemmet hade redan planerat för en färdig avdelning för just dementa, med personal och allt. Men så, endast 2 veckor innan avdelningen skulle öppnas, gjorde kommunen en helomvändning. Pengarna var slut och till anhörigas och personalens stora besvikelse valde kommunen att skjuta detta på framtiden.

  För att garantera att våra gamla tas om hand av kvalificerad och lämplig personal vill vi att kommunen inför en lämplighetstest för alla som ska nyanställas på våra äldreboenden där kravet på goda kunskaper i svenska är viktigt.  

   

  Maten inom äldreomsorgen ska hålla en hög kvalitet. Den måste få kosta, den ska vara vällagad och näringsrik och en hög grad av valfrihet skall eftersträvas.

   Höganäs skolor ska vara en plats för lärande och utveckling för alla stadens ungdomar. Såväl högpresterande som lågpresterande elever ska erbjudas fullgoda möjligheter att nå sina mål. Staden har ett stort ansvar att se till att varje enskild individs behov tillgodoses. Elever som kunskapsmässigt ligger långt före sina kamrater ska inte behöva hindras från att vidareutvecklas, och de elever som ligger efter, ska ges de möjligheter och resurser som behövs för att komma ifatt övriga elever.

  Vi Sverigedemokrater vill framhålla vikten av att det svenska språket är nyckeln till en lyckad integration av stadens invånare med utländsk bakgrund. Därför menar vi att svenska ska vara obligatoriskt som språk i såväl korridorer som klassrum. Detta leder till en snabbare språkinlärning men även till att alla blir inkluderade oavsett språkkunskaper.  Vidare menar vi att staden bör bli en försökskommun för slopad skattefinansierad modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan.

  Höganäs kommuns skolor ska ha nolltolerans mot våld och hot. När elever, eller personal, på stadens skolor blir mobbade eller på andra sätt utsätts för trakasserier måste staden agera kraftfullt. Det får aldrig vara så att den utsatta eleven ska behöva flytta för att komma ifrån de som trakasserar vederbörande. Istället bör Utbildningsnämnden förstärka jourskolans uppdrag i Höganäs så att stökiga eller mobbande elever kan omplaceras.

  Ett starkare och enhetligare ledarskap måste genomsyra hela kommunens skolorganisation, från Utbildningsförvaltningen – till kommunens alla rektorer och vidare till lärarkåren. Stök och bråk på lektionerna får inte tolereras! I varje klassrum i hela Höganäs kommun måste det finnas arbetsro.

  Ett annat viktigt område är också infrastrukturen. Som de flesta vet har sträckningen av väg 111 stötts och blötts i många år och ännu har vi inte sett slutet på denna långbänk. Vi Sverigedemokrater vill arbeta för att det nu äntligen tas beslut att på riktigt lösa trafiksituationen genom Strandbaden och Nyhamnsläge. Sommartid är denna väg en av de allra högst trafikerade vägsträckorna i hela kommunen. Den tunga trafik som under hela året går genom centrala delar av Höganäs bör och ska få en bättre och säkrare sträckning.

  Naturligtvis måste hänsyn tagas till industrin på norra sidan av centrum, då dessa står för betydande skatteintäkter för kommunen.

   

  Sist men inte minst har invandringen till kommunen.

  Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor. Främst har det rört sig om ett begränsat antal invandrare från kulturellt och geografiskt närliggande nationer, vilket gjort att dessa invandrare har kunnat assimileras in i den svenska nationen. Trots att problem inte har saknats har denna historiska invandring i flera fall haft en positiv nettoinverkan på samhället. Tendensen i modern tid har varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder och kulturkretsar. Trots att det inte saknas exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat sig och bidragit till det svenska samhället under senare tid, så är ändå den sammanlagda nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder starkt negativt, såväl ekonomiskt som socialt. Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.

  Sverigedemokraterna värnar om asylrätten, men vill samtidigt betona att rätten att söka asyl inte är detsamma som rätten att bli beviljad asyl. Flyktinginvandringen bör vara begränsad till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de livshotande konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man har flytt ifrån varar. Flyktingpolitiken skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats, i krisområdenas närhet. Detta ger oss förutsättningar att nå de allra mest nödlidande och medför dessutom att vi kan hjälpa betydligt fler flyktingar för samma summa pengar jämfört med en modell där stora grupper av flyktingar hjälps i Sverige. Reglerna för anhöriginvandring måste vara utformade på ett sådant sätt att de inte bidrar till att skapa ökad segregation eller andra sociala och ekonomiska problem. Att av ekonomiska skäl tvingas stanna i ett land där man inte trivs och inte vill leva är destruktivt för såväl landet som för den enskilde individen. Ett aktivt och generöst stöd skall därför ges till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer.

   

  Önskar du bli medlem i SD Höganäs gå då in på vår hemsida och leta upp länken för medlemskap: https://hoganas.sd.se/?page_id=15907.

  Parlamentariska gruppen

  SD Höganäs

   

 • Årsmöte 20170129

  Av kjellmartensson den 4 februari, 2017
  0

  Hej Sverigevänner

  Då har vi avnjutit ytterligare ett årsmöte, och jag vill passa på att tacka Johan Wifralius som tog på sig ordförandeposten inför detta evenemang, likaså vår eminente sekreterare i form av Tommy Nilsson, ett stort tack till dessa två eldsjälar.

  Glädjande nog så fick vi två stycken nya ansikten i vår styrelse, dock så är antalet det samma i styrelsen.

  Några har valt en annan väg för sin kamp för Sverige i SD.

  Vi ser fram emot ett spännande 2017, först har vi vårmarknaden som går av stapeln sista helgen i april, vi kommer att ha både SD Kvinnor och SDU på plats, så passa på och kom med frågor eller bara ta en fika.

  Vill här också påminna om att vår gruppledare har öppet på vårt kansli Storgatan 64, vissa kvällar i veckan, ha koll på FB eller sms:a honom, telefonnummer finns på hemsidan. Snacka politik eller vad som helst med honom  och vi andra om vi finns med den kvällen.

  Påminner igen om vikten att engagera sig lite grann för vår framtids skull, det kan se fridfullt ut på ytan men i verkligheten ser det helt annorlunda ut, gå in på vår hemsida och anmäl ert intresse och bli medlem https://hoganas.sd.se/?page_id=15907.

  God helg på er alla.

  MVH Kjell Mårtensson

 • Fullmäktige 20170126

  Av kjellmartensson den 4 februari, 2017
  0

  Hej Sverigevänner

   

  Kommunfullmäktige 20170126

  Som ni säkert har läst i tidningar och sociala medier har kommunens pengar plötsligt tagit slut, fullmäktige har då beslutat att kommunen ska nyupplåna maximalt 145 miljoner kronor under 2017, likaså kommer checkkrediten att ökas till maximalt 55 miljoner kronor.

  Sverigedemokraterna yrkade bifall till detta, kommunen måste ju betala sina anställda b.la.

  Hur kunde det då bli så här undrar säkert många. En stor bov i det hela är Migrationsverket som inte har betalt sina räkningar till kommunen, är i nuläget skyldiga runt 50miljoner till kommunen.

  En annan orsak som socialnämndens ordförande menar är LSS boenden som kostar dyra pengar.

  Interna lån menar Herman Crespin är den avgörande faktorn och den avgiftsfinansierade verksamheten i synnerhet, va-sidan har just lånat 145 miljoner av skattekollektivet, ni kan läsa vidare här http://nattidningenfyren.se/pengarna-ar-slut-kommunen-tvingas-lana/.

  Ett omdiskuterat ämne som också togs upp var kvarteret Flora som ska bebyggas, en ny detaljplan röstades igenom för detta, en del synpunkter från socialdemokraterna och miljöpartiet var vettiga (jo ni läste rätt, vettigt från S och MP) det handlar om det bästa för kommunen.

  Dock så tycker vi i Sverigedemokraterna att den gamla detaljplanen inte skulle gagna  centrum så som det var tänkt, bland annat för att det skulle innebära minskade parkeringsmöjligheter för butikerna i området vilka är beroende av att människor kan ta till butiken, alla kan inte cykla eller ta bussen, så är verkligheten.

  Ett annat argument för den gamla detaljplanen var en tyst innergård för de boende hade skapats, min åsikt där är, vill man ha en tyst innergård ska man inte bo i centrum någonstans, ungefär som att flytta till landet och sedan klaga på att det luktar skit då och då.

  Nu är det väl inte så att dom bilder som figurerar i media är det slutgiltiga förslaget som ska byggas, det är ju ändå ett bygglov som ska in och godkännas.

  Utbyggnad av Vuxenenheten 41:an klubbades igenom, ett tilläggsanslag om 2.5 miljoner fick bifall, Lotta med personal kan vara glad.

  Antagande av program för uppföljning av externa utförare fick bifall, ja vi måste ha lite koll på dessa företag också inte bara kommunens verksamhet, det är trots allt skattepengar som betalas ut för dessa tjänster och det måste vi ha koll på så vi inte hamnar i samma sitts som Statens Fastighetsverk ( var bara tvungen att ta med detta).

  Nu gott folk ska jag ta mej an årsmötet.

  Ha en trevlig helg, glöm inte att gå med som medlem i SD om du vill göra skillnad.

  Hälsningar

  Kjell Mårtensson