Sverigedemokraterna Höganäs

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Höganäs

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Kjell Mårtensson

Ordförande

 

Kjell Dahlin

Kjell Dahlin

Gruppledare

SMS/Tel: 0761-69 63 97

 • Höganäs kommuns ekonomichef på besök.

  Av kjellmartensson den 17 augusti, 2017
  0

  Höganäs kommuns ekonomichef på besök.

  Som en förberedelse inför höstens budgetarbete besökte i tisdags efter- middag Höganäs kommuns ekonomichef Maria Bylund och hennes budget- controller Eva Bernhold Sverigedemokraternas arbetsgrupp i deras partihögkvarter på Storgatan 64.o

  På frågan vad som föranlett besöket svarar SD:s politiske sekreterare Leif Löwegren: ”att arbeta fram en budget är svårt på många sätt. Framför allt behöver man ett bra underlag om hur den ekonomiska situationen ser ut i kommunen och i landet i sin helhet och vi tackar verkligen Maria och Eva för att de ställde upp med sin kunskap och kompetens för att upplysa oss.”

  Hur många är ni som arbetar med budgeten inom SD undrade vi vidare? ” Vi är ett 10-tal personer. Vi försöker dela upp arbetet så att det inte ska bli för betungande. Några arbetar med siffror och statistik, andra med redigering av text. Vårt fokus ligger på Socialnämndens och Utbildningsnämndens budget. De är de nämnder som överlägset sväljer de största utgifterna. Bara Utbildnings- nämndens behov ligger på ca. 620 miljoner kronor och Socialnämnden på ca 445 miljoner kronor.”

  Är det inte svårt att komma överens om hur ni ska prioritera? ” Jo verkligen! Debattens vågor går höga och vi talar ofta ivrigt i mun på varandra. Men i grund och botten är vi alla överens om att de som behöver kommunens resurser allra mest det är de gamla och sjuka och så de unga, barnen på dagis, fritids och i skolan.”

  Maria Bylund berättar att hon gärna  kommer ut och besöker partierna nu när de håller på med sitt budgetarbete. SD är först ut men flera andra partier har också bokat in besök.

  Sammanfattningsvis avslutar Leif Löwegren vår lilla pratstund med att han tyckte att det varit en mycket givande stund och han lovordar Höganäs kommuns ekonomiavdelning som verkligen ställer upp för att hjälpa.

   

  LL

 • Medlemsträffen och Annat

  Av kjellmartensson den 1 augusti, 2017
  0

  Hej Sverigevänner

  Först vill jag tacka alla som kom till vår grillfest, en mycket trevlig tillställning med många glada skratt, god mat och härliga människor, och vi hade tur med vädret också, det ska inte bara vara Jimmy på sommar talet som har tur.

  Vi är i full gång med budget arbetet, ett tufft jobb för alla inblandade, men det går framåt i stadig och rask  takt.

  Som jag skrivit i tidigare inlägg så är budgeten för utbildningsnämnden  och socialnämnden  den stora ”boven” i dramat, stora nämnder som slukar cirka hälften av Kommunens budget.

  I skrivande stund så vet jag inte säkert om migrationsverket har betalt sin skuld till kommunen,(runt 40 miljoner), men att placera ut nyanlända har dom inget problem med, det lämnar dom över till oss i kommunen och alla dess skattebetalare, att det inte finns bostäder rör dom inte i ryggen.

  Vandrarhemmet  köptes som bekant för en ansenlig summa pengar, nu läggs det ännu mer pengar på fastigheten för att inreda till lägenheter för nyanlända, vem betalar? jo du.

  Vill du vara med och förändra, ta kontakt med SD Höganäs, det är nämligen hög tid att kandidera både till KF, LF och RF samt lämna in kandidering till styrelsemedlemskap.

  En påminnelse också till höstens kyrkoval, glöm inte att rösta, vill vi ha en kyrka som vurmar mer för islam än kristendomen självt, du har möjlighet att förändra med din röst den 17:de september, gå och rösta.

  Vi kommer ha valsedlar ut på vallokalerna, vill du dessutom göra oss en tjänst och kontrollera så att dom inte har ”kommit bort” på något sätt så hade det varit toppen, skull det mot förmodan vara så ta kontakt med SD Höganäs.

   

  Hälsningar

  Kjell Mårtensson

  Ordförande SD Höganäs

  Ledamot KF

   

 • Socialnämndens budget

  Av kjellmartensson den 26 juni, 2017
  0

  Hej Sverigevänner

  Ni som läst artikeln i HD den 16:de juni satte väl morgonkaffet i halsen, där står det att SD röstade med alliansen, detta är inte helt riktigt, artikeln finns här https://www.hd.se/2017-06-16/sa-blir-socialnamndens-2018

  Sverigedemokraterna  reserverade sig skriftligen i delar av budgeten med följande text:

  Beslut
   
  Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
  att godkänna Socialnämndens förslag till verksamhetsplan, mål samt hur måluppfyllelsen ska mätas,
  att för år 2018 godkänna Socialnämndens förslag till resultatbudgetram per verksamhetsområde,
  att för år 2019 och 2020 godkänna Socialnämndens förslag till planeringsram samt
  att godkänna Socialnämndens förslag till investeringsbudget
  Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet gällande att-sats 2 och 3.
  Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet gällande att-sats 3.
  Leif Löwegren (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande anteckning till protokollet ” 
  Sverigedemokraterna kan aldrig tänka sig att skära ner på verksamheten för sjuka och äldre i kommunen, de som behöver kommunens hjälp allra mest. 
  Däremot är de besparingar, effektiviseringar, som förvaltningen tagit fram modesta och rimliga.”
  Ordförande, Marie Holmstedt (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag i sin helhet.
  Roger Nilsson (S) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand avslag på punkt 2 och 3.

  HD:s artiklar får man gå till botten med och allra helst ska man gå in på kommunens hemsida för att kontrollera vad som faktisk är sagt.

  Med detta sagt kan jag bara klarlägga att Sverigedemokraterna är ett vårdparti som värnar om våra äldre, budgeten är ännu inte fastlagd och sista ordet är inte sagt.

  Kjell Mårtensson

  Ledamot KF

   

 • Midsommar

  Av kjellmartensson den 23 juni, 2017
  0

  Hej Sverigevänner

  Vi i Sverigedemokraterna Höganäs vill önska er en riktigt skön midsommar.

  Vi vill också påminna om kyrkovalet i september, glöm inte att rösta.

  Nu ska jag inte tråka ut er med en massa politiskt prat, utan ha en fantastisk trevlig midsommar och umgås med era nära ock kära så hörs vi senare.

  Hälsningar Kjell Mårtensson

  Ordförande SD Höganäs

 • Mat

  En Del Av Våra Hjärtefrågor

  Av kjellmartensson den 2 april, 2017
  0

  SD Höganäs – Folkets parti!

  Ett och ett halvt år före valet 2018 vill vi Sverigedemokraterna i Höganäs ge en bild av några av de frågor som vi driver i kommunen. Låt oss börja med vården som är en av de största och viktigaste frågorna. Vi Sverigedemokrater vill att man redan nu tar höjd för det ökade antal äldre som på sikt ska få vård och omsorg i kommunen. Redan nu måste vi bygga flera äldreboenden, trygghetsboenden och seniorboenden.

  Frågan om en speciell vårdavdelning för det ökade antalet demenssjuka äldre är också en viktig del i vår politik. Väsbyhemmet hade redan planerat för en färdig avdelning för just dementa, med personal och allt. Men så, endast 2 veckor innan avdelningen skulle öppnas, gjorde kommunen en helomvändning. Pengarna var slut och till anhörigas och personalens stora besvikelse valde kommunen att skjuta detta på framtiden.

  För att garantera att våra gamla tas om hand av kvalificerad och lämplig personal vill vi att kommunen inför en lämplighetstest för alla som ska nyanställas på våra äldreboenden där kravet på goda kunskaper i svenska är viktigt.  

   

  Maten inom äldreomsorgen ska hålla en hög kvalitet. Den måste få kosta, den ska vara vällagad och näringsrik och en hög grad av valfrihet skall eftersträvas.

   Höganäs skolor ska vara en plats för lärande och utveckling för alla stadens ungdomar. Såväl högpresterande som lågpresterande elever ska erbjudas fullgoda möjligheter att nå sina mål. Staden har ett stort ansvar att se till att varje enskild individs behov tillgodoses. Elever som kunskapsmässigt ligger långt före sina kamrater ska inte behöva hindras från att vidareutvecklas, och de elever som ligger efter, ska ges de möjligheter och resurser som behövs för att komma ifatt övriga elever.

  Vi Sverigedemokrater vill framhålla vikten av att det svenska språket är nyckeln till en lyckad integration av stadens invånare med utländsk bakgrund. Därför menar vi att svenska ska vara obligatoriskt som språk i såväl korridorer som klassrum. Detta leder till en snabbare språkinlärning men även till att alla blir inkluderade oavsett språkkunskaper.  Vidare menar vi att staden bör bli en försökskommun för slopad skattefinansierad modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan.

  Höganäs kommuns skolor ska ha nolltolerans mot våld och hot. När elever, eller personal, på stadens skolor blir mobbade eller på andra sätt utsätts för trakasserier måste staden agera kraftfullt. Det får aldrig vara så att den utsatta eleven ska behöva flytta för att komma ifrån de som trakasserar vederbörande. Istället bör Utbildningsnämnden förstärka jourskolans uppdrag i Höganäs så att stökiga eller mobbande elever kan omplaceras.

  Ett starkare och enhetligare ledarskap måste genomsyra hela kommunens skolorganisation, från Utbildningsförvaltningen – till kommunens alla rektorer och vidare till lärarkåren. Stök och bråk på lektionerna får inte tolereras! I varje klassrum i hela Höganäs kommun måste det finnas arbetsro.

  Ett annat viktigt område är också infrastrukturen. Som de flesta vet har sträckningen av väg 111 stötts och blötts i många år och ännu har vi inte sett slutet på denna långbänk. Vi Sverigedemokrater vill arbeta för att det nu äntligen tas beslut att på riktigt lösa trafiksituationen genom Strandbaden och Nyhamnsläge. Sommartid är denna väg en av de allra högst trafikerade vägsträckorna i hela kommunen. Den tunga trafik som under hela året går genom centrala delar av Höganäs bör och ska få en bättre och säkrare sträckning.

  Naturligtvis måste hänsyn tagas till industrin på norra sidan av centrum, då dessa står för betydande skatteintäkter för kommunen.

   

  Sist men inte minst har invandringen till kommunen.

  Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor. Främst har det rört sig om ett begränsat antal invandrare från kulturellt och geografiskt närliggande nationer, vilket gjort att dessa invandrare har kunnat assimileras in i den svenska nationen. Trots att problem inte har saknats har denna historiska invandring i flera fall haft en positiv nettoinverkan på samhället. Tendensen i modern tid har varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder och kulturkretsar. Trots att det inte saknas exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat sig och bidragit till det svenska samhället under senare tid, så är ändå den sammanlagda nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder starkt negativt, såväl ekonomiskt som socialt. Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.

  Sverigedemokraterna värnar om asylrätten, men vill samtidigt betona att rätten att söka asyl inte är detsamma som rätten att bli beviljad asyl. Flyktinginvandringen bör vara begränsad till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de livshotande konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man har flytt ifrån varar. Flyktingpolitiken skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats, i krisområdenas närhet. Detta ger oss förutsättningar att nå de allra mest nödlidande och medför dessutom att vi kan hjälpa betydligt fler flyktingar för samma summa pengar jämfört med en modell där stora grupper av flyktingar hjälps i Sverige. Reglerna för anhöriginvandring måste vara utformade på ett sådant sätt att de inte bidrar till att skapa ökad segregation eller andra sociala och ekonomiska problem. Att av ekonomiska skäl tvingas stanna i ett land där man inte trivs och inte vill leva är destruktivt för såväl landet som för den enskilde individen. Ett aktivt och generöst stöd skall därför ges till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer.

   

  Önskar du bli medlem i SD Höganäs gå då in på vår hemsida och leta upp länken för medlemskap: https://hoganas.sd.se/?page_id=15907.

  Parlamentariska gruppen

  SD Höganäs