Budget | Sverigedemokraterna i Höganäs

Budget

 

Inledning

SD är ett socialkonservativt parti. Vi menar att det är samhällets ansvar att  se till att varje medborgare har en god levnadsstandard, så som det en gång var i det svenska folkhemmet men som efter många år av misskötsel gått förlorat. Detta goda samhälle vill vi försöka återskapa i Höganäs!

Kommunen ska hushålla med sina ekonomiska resurser, vilket innebär att det under varje konjunkturcykel krävs ett överskottsmål på i genomsnitt minst två procent för att långsiktigt klara välfärden, framtida pensionsåtaganden och ett värdesäkrande av kommunens tillgångar. 

Grundläggande är att i högkonjunktur förbereda för sämre tider. Innan kommunen genomför stora reformer och investeringar måste den ta hänsyn till att det ekonomiska läget väsentligt kan komma att förändras.

I vårt budgetarbete utgår vi från de behov som finns i samhället. Vi vill att våra medborgare i Höganäs ska känna trygghet inför framtiden. Därför bör vården utökas och rustas upp. Vi vill satsa på de äldre. Detta är en rättvisefråga. Våra äldre är de som skapat vårt välfärdssamhälle nu ska de inte behöva betala priset för en kostsam invandring och riskera att få sämre vård och lägre pension.

Skolans roll är inte bara att vara kunskapsförmedlare utan den ska också förmedla en djupgående förståelse för vårt svenska kulturarv – från en generation till en annan. I kulturarvet ingår det svenska folkets gemensamma historia, kultur, traditioner, normer och värderingar, språk och religion. Utan att vi alla har goda kunskaper om dessa gemensamma normer, värderingar och språk, är det svårt att bli en naturlig del av det svenska samhället. Skolan bör därför betona tidigare generationers samlade kunskap och erfarenhet, den kristna etiken samt inte minst den västerländska humanismen.

I skolan ska det finnas studiero i klassrummen och alla elevers rätt att till kunskap ska tillgodoses! Varje elev har särskilda behov – såväl de starka eleverna som de svaga! Antalet elever i klasserna får inte öka för att man lägger sparbeting på verksamheten.

På många håll i Sverige idag lever man i idag ett ”laglöst land” med gängkriminalitet och dödsskjutningar. Denna otrygghet vill vi inte ska sprida sig till Höganäs. Polisens resurser och befogenheter måste öka. Integrationen måste förbättras! Utanförskap måste motarbetas. Kommunen måste prioritera blandade boendeformer i hela kommunen. Så vill vi skapa ett tryggare Höganäs med sann demokrati. 

För att vi ska få en begriplig bild av det ekonomiska läget i Höganäs kommun  inleder vi vår budgetpresentation med att visa några bilder och diagram som Ekonomiavdelningen tagit fram som underlag för budgeten.

Det budgetpolitiska läget i Höganäs verkar vara bra! Men ändå vill vi höja ett varnande finger för den enormt höga investeringstakten. (Se bilden nedan!) Under den nu aktuella budgetperioden kommer Höganäs kommun att investera för 860 miljoner kronor. Och under den kommande 10-årsperioden kommer Höganäs kommun att investera hela 1,5 miljarder kronor. (Se bild 2 och 3)

Dessa stora utgifter lyckas inte kommunen finansiera enbart genom skattemedel Utan under perioden 2020-22 räknar Höganäs kommun med att behöva låna ca 160 miljoner kronor.

Vår tanke och fråga är varför kommunen inte i ett läge där utlåningsräntan är historiskt låg väljer att låna upp en ännu större del av investeringskostnaderna? Då kunde pengar frigöras till andra områden där det finns behov.

Då det gäller den kommunala kostnadsutjämningen kommer Höganäs kommun under de kommande åren att gå från att ha varit en mottagande kommun av statliga medel till att bli en givande. Vilket på sikt kraftigt kommer att försämra kommunens ekonomi. (se bilden nedan)

 

En annan skrämmande tendens i kommunens budget är att skillnaden mellan skatteintäkter och utgifter sjunker. Marginalerna är alltför små mellan intäkter och utgifter vilket oroar oss. (Se bilden nedan!)

 

Vi ställer oss också frågande till den presentation som ekonomikontoret gör av befolkningutvecklingen i Höganäs kommun (Se bilden nedan!)

Här anges enbart ett tal för hur stor befolkningsökningen antas bli under de kommande åren. Man bryter inte ner siffrorna för att analysera vad som ligger bakom. Alla måste väl förstå att det för kommunens skatteunderlag och för de kostnader samhället kan få i skola och omsorg är en avgörande skillnad om det bakom siffran 379, som är det antal medborgare man räknar med att kommunen ska växa med i år, döljer sig en majoritet av bidragstagare eller om det är personer med god betalningsförmåga. Detta tycks inte vara viktigt för ekonomiavdelningen att redovisa vilket vi tycker är mycket märkligt!

Vi föreslår liksom alliansen att kommunalskatten ligger oförändrat kvar på 19,73 kr!

 

 

Våra tankar kring kulturen i Höganäs

Kultur är viktigt! Vi Sverigedemokrater vill värna och lyfta fram det Svenska och Skånska kulturarvet. 

Kulturen spelar en central roll för samhällets utveckling och det är viktigt att kommunens kulturutbud görs tillgängligt för alla stadens invånare, oavsett ekonomiska förutsättningar, kön, ålder, ursprung eller bakgrund.
Vi gläder oss åt att frågan om ett nytt Kulturhus äntligen håller på att finna en lösning. Vi behöver nya samlingslokaler i Höganäs som inrymmer såväl teater, konsert och utställningslokaler som ett stadsbibliotek. Nu när Kulturskolan deklarerat att man helst vill vara kvar i Eric Ruuths gamla lokaler är det viktigt att vi inte glömmer bort deras behov utan att vi försäkrar oss om att den goda verksamhet som kulturskolan bedriver förstärks och utvecklas. Vi tycker också att det är viktigt att inte all biblioteksverksamhet centraliseras till Höganäs centrum utan att alla stadens områdesbibliotek också ska få leva och utvecklas. 

Det är viktigt att staden satsar på den fria kulturen och dess utövare. Det är bland dessa som nya idéer föds och förverkligas. Offentlig konst och utsmyckning är viktig för en positiv upplevelse av staden.

Vi anser att det är viktigt att tillgängliggöra våra kulturinstitutioner för alla stadens pensionärer och inga priser ska höjas på kultur inträden. Vi anser också att det är av största vikt att stadens olika förvaltningar samarbetar. Kultur är inte en isolerad företeelse.

Aktiviteter för folkhälsan är också något som vi Sverigedemokrater vill fokusera på. Idrotten bygger broar mellan människor. Ett varierat fritidsutbud i form av idrott främjar hälsa och gemenskap. Vi vill därför stödja idrottsrörelsen genom ett generöst ekonomiskt bidrag.

Det skall finnas olika möjligheter till träning och aktiviteter efter skolans slut. Vi ser gärna fler fritidsgårdar, som en samlingsplats för olika aktiviteter. Vi behöver se till att ungdomar kommer ut och rör på sig, istället för att sitta hemma framför tv:n och datorn. Forskningen visar att ju mer folk är fysiskt aktiva desto mindre problem blir det i samhället.

Vi Sverigedemokrater vill möjliggöra för fler flickor att ansluta sig till olika idrotts- och fritidsaktiviteter. Kommunen bör satsa mera resurser på t.ex. ridning och gymnastik som vi vet attraherar flickor.

Vi anser att det är viktigt att tillgängliggöra våra kulturinstitutioner för alla stadens pensionärer och inga priser ska höjas på kultur inträden. Vi anser också att det är av största vikt att stadens olika förvaltningar samarbetar. Kultur är inte en isolerad företeelse.

Aktiviteter för folkhälsan är också något som vi Sverigedemokrater vill fokusera på. Idrotten bygger broar mellan människor. Ett varierat fritidsutbud i form av idrott främjar hälsa och gemenskap. Vi vill därför stödja idrottsrörelsen genom ett generöst ekonomiskt bidrag.

Det skall finnas olika möjligheter till träning och aktiviteter efter skolans slut. Vi ser gärna fler fritidsgårdar, som en samlingsplats för olika aktiviteter. Vi behöver se till att ungdomar kommer ut och rör på sig, istället för att sitta hemma framför tv:n och datorn. Forskningen visar att ju mer folk är fysiskt aktiva desto mindre problem blir det i samhället.

Vi Sverigedemokrater vill möjliggöra för fler flickor att ansluta sig till olika idrotts- och fritidsaktiviteter. Kommunen bör satsa mera resurser på t.ex. ridning och gymnastik som vi vet attraherar flickor.

Vårt förslag:

Alliansen talar i sin budget vitt och brett om att man ska växla upp besöksnäringen i Höganäs kommun. Men vi tycker att det verkar minst sagt motsägelsefullt med hur verkligheten ser ut. Istället för att tillskapa flera övernattningsplatser i kommunen, som ju är en förutsättning för att vi ska kunna bygga ut besöksnäringen, så har  kommunen köpt upp både Örestrand och Margreteberg och gör om dessa platser till flyktingboende. Vi förstår inte riktigt hur man tänker? Antalet platser för besökare i kommunen blir mindre och integrationen motverkas. Hur ska de människor som fått uppehållstillstånd i Sverige och som placerats i Höganäs kommun kunna integreras i samhället om kommunen placerar alla nyanlända på samma plats?

Mycket görs säkert för att man ska växla upp besöksnäringen – men mycket mera skulle kunna göras. Höganäs kommun har ett unikt geografiskt läge med många  sevärdheter och kulturella attraktioner. 

För att Kultur- och Fritidsförvaltningen ska kunna förverkliga sina intentioner tillför vi under den kommande 3 årsperioden 9 miljoner kronor! En miljon till Kultur- sektorn och 2 miljoner till Fritidssektorn.

 

 

Våra tankar kring skola och utbildning: 

Höganäs kommun har som målsättning att bli en av Sveriges bästa skolkommuner skriver skriver den styrande majoriteten i sin budget för Höganäs kommun! Detta anser också vi vara en lovvärd ambition. 

Kullagymnasiet, vilket väl får anses vara kommunens flaggskepp inom utbildnings- sektorn, är inte längre den attraktion som man vill påskina från utbildningsförvaltningen. Antalet elever som söker sig till Kullagymnasiet går istället år efter år ner. Vilket riskerar att skolan tvingas lägga ner ytterligare program och säga upp tjänster. Vid en enkätundersökning om vad detta kan bero på anger eleverna bl.a. missnöje med skolmaten. Detta skulle man naturligtvis kunna vifta bort men när man samtidigt känner till att Höganäs kommun är en av de kommuner som satsar minst pengar på skolmaten i hela Skåne då bör man ta kritiken på allvar!

För att visa att vi lyssnar till elevernas klagomål och för att vända den nedåtgående trenden för Kullagymnasiet föreslår vi Sverigedemo- krater istället att man erbjuder eleverna gratis frukost! Många gymnasieskolor gör redan detta idag.

Kullagymnasiets problem är egentligen inget nytt. År efter år har man försökt lösa problemen med ett sviktande elevunderlag med att lägga ner program. Vi Sverige- demokrater tror inte detta är rätt väg att gå. För att vända den nedåtgående spiralen borde man hellre satsa offensivt!  Istället för att lägga ner program borde man starta nya! Inom vården upplever kommunen idag ett skriande behov av under-sköterskor. Varför inte då öppna Vårdprogrammet igen? Likaså kan man se att det eleverna efterfrågar är en ekonomiutbildning med juridisk fördjupning. Varför då inte öppna ett Ekonomiprogram, som de flesta gymnasieskolor har? 

Vidare tycker vi att Kullagymnasiet bör gå vidare med sin redan tidigare positiva satsning på Internationalisering och med Teknikpro-grammets utbyte med Höganäsbolaget.

Skolan idag befinner sig idag i en enormt konkurrensutsatt situation. Skolor, kommunala och privata, tävlar med varandra om vem som kan erbjuda eleverna den mest attraktiva utbildningen. Det är bara att konstatera att här har Höganäs kommun inte lyckats marknadsföra sina skolor tillräckligt bra. Därför föreslår vi nu att det bör tillskapas en administrativ halvtidstjänst enbart med ansvar för marknads-föring av gymnasieskolan. 

Gruppstorlekarna på grundskolan bör snarare minskas än ökas! Höganäs skolor ska vara en plats för lärande och utveckling. Såväl högpresterande som lågpresterande elever ska erbjudas fullgoda möjligheter att nå sina mål. För att klara det har vi ett ansvar att se till varje enskild individs särskilda behov. Elever som kunskapsmässigt ligger långt före sina kamrater ska inte behöva hindras från att vidareutvecklas och elever som ligger efter ska ges de möjligheter som behövs för att komma ifatt. 

Därför behöver undervisningen ytterligare individanpassas i våra skolor. Läraren måste veta var varje elev befinner sig, socialt, emotionellt och kunskapsmässigt. Läraren måste också känna till varje elevs unika förutsättningar, så att han/hon verkligen kan möta elevernas behov. Lärarna måste ges möjlighet och tid att fokusera på att undervisa. De ska inte behöva begravas i en massa administrativa uppgifter!

Höganäs kommuns skolor ska ha nolltolerans mot våld och hot. När elever och personal på stadens skolor blir mobbade eller på andra sätt utsätts för trakasserier måste staden agera kraftfullt. Det ska aldrig vara så att den utsatta eleven behöver flytta för att komma ifrån de som trakasserar vederbörande. Istället bör Barn- och Utbildningsnämnden utreda möjligheten att inrätta en jourskola i Höganäs kommun där stökiga eller mobbande elever kan placeras. Behovet av att öka antalet kuratorer inom Höganäs stads skolområde behöver också utredas.

När det gäller våra barns hälsa är det samhällets uppgift att ge dem de förutsättningar som krävs för att få ett hälsosamt liv. Motion och gymnastik är idag inte ett stort område inom skolan med många kulturer som försvårar för flickor och pojkar att leva hälsosamt. Sverigedemokraterna ser problemet med segregation redan bland unga och syftar att satsa på att alla skall motionera mera tillsammans. Segregation är kontraproduktivt för samhället och vi vill se till att motverka detta redan tidigt i barnens liv. Vi bör eftersträva att bevara den jämlikhet mellan könen som vi efter många decenniers strävande har uppnått i Sverige.

Vi Sverigedemokraterna anser att man inte bör göra skillnad på barn oavsett förutsättningar och ursprung. De som vill lära sig skall kunna göra detta i en trygg miljö. Nybyggnationen av skolor i staden bör ske i en sådan takt att den täcker befolkningsökningen i de olika stadsdelarna. Vi Sverigedemokrater ser också ett problem med alla friskolor i staden. Höganäs kommun bör ställa högre krav på de nya friskolor som ska få etablera sig i kommunen och på de redan existerande friskolorna. Det får inte vara så att vinstintresset från några enskilda aktörer ska äventyra kvaliteten för våra barns utbildning.  

Skolan har som ansvar att förbereda våra barn för framtiden. Barnens föräldrar bör därför ha mer inblick i hur barnen formas i skolan och få ett större ansvar för barnen även då de inte är hemma. Uppfostran är en central del i folkhemmet och föräldrar ska enligt Sverigedemokraterna bära del av ansvaret för det barnet gör i skolan. 

Maten som serveras i våra skolor ska vara näringsrik och god. Köttet som serveras ska vara framtaget enligt svenska djurskyddslagar. Kött som slaktats efter rituella halal lagar ska inte tillåtas att serveras i skolorna. Sverigedemokraterna ser positivt på att maten som serveras i högre utsträckning ska vara ekologisk men menar också att fokus bör ligga på att öka mängden mat som är härproducerad för att gynna våra lokala svenska bönder.

Förskoleplatserna i Höganäs är ojämnt fördelade. I centrum råder det brist på förskoleplatser medan man i Nyhamn och Viken helt täcker behoven. 

Vår främsta kritik mot dagens barnomsorg riktar vi mot att grupperna är alltför stora. 

Föräldrar som arbetar på oregelbundna tider måste också ges en möjlighet att få hjälp med barnomsorgen. Därför anser vi Sverigedemokrater att det är självklart att man inrättar ett Nattis där föräldrar som behöver det får hjälp med barnomsorgen.

OBS! Vi Sverigedemokrater menar att det aldrig är rätt att spara på skolan och vården. Allra minst i en situation när alliansen skryter om att man skapat ett överskott i verksamheten. Vi tycker  det rimmar dåligt med den ambitionsnivå som Höganäs kommun har för sina skolor och omsorg. 

Vårt förslag till beslut:

I linje med den budget vi Sverigedemokrater la för skolan förra året föreslår vi att  Utbildningsförvaltningens anslag i år ska öka med totalt 7 miljoner kronor och lika mycket åren 2021-2022. 

Huvuddelen av den ökade tilldelningen menar vi ska gå till Kullagymnasiet. För att bryta den negativa trend Kullagymnasiet hamnat i med ett vikande sökintresse för skolan och dess utbildningsutbud föreslår vi att man ska bredda skolans program- utbud med ett Vårdprogram, utbildning av undersköterskor, och ett Ekonomiskt program också med en inriktning på juridik.

Vi tror inte att man kan bryta den negativa trend som Kullagymnasiet hamnat i genom att spara sig ur problemen. Istället tror vi att det krävs en aktiv satsning från kommunens sida. Vårt förslag är att försöka göra skolan mera attraktiv, förutom att vi föreslår att skolan ska utöka sitt programutbud, föreslår vi att man ska erbjuda eleverna på Kullagymnasiet gratis frukost! 

Vidare vill vi anställa en person på halvtid som enbart ska arbeta med att marknadsföring.  Skolan idag befinner sig i en enormt konkurrensutsatt situation. Skolor, kommunala och privata, tävlar med varandra om vem som kan erbjuda eleverna den mest attraktiva utbildningen. Därför menar vi att Höganäs kommun aktivt måste arbeta mera målmedvetet med att marknadsföra sitt skolutbud. 

Därför vill vi Sverigedemokrater för 2020 istället tillföra Utbildningsnämnden 7 miljoner kronor extra och ytterligare 7 miljoner för år 2021 och 2022.

Med dessa ökade resurser kan man skapa mindre klasser, få in flera lärare,  och därmed öka arbetsron i klassrummen. Pengarna bör också användas till att diagnostisera behovet av stöd i unga åldrar så att man så tidigt som möjligt kan sätta in relevant hjälp. 

 

 

Våra tankar:

Sverigedemokraternas arbete med socialförvaltningens budget syftar att ge våra äldre och funktionshindrade i Höganäs kommun en god omsorg och en säker vård. Genom att sätta in individuellt anpassade resurser, bistå och ge hjälp när den egna förmågan inte räcker till, ge trygghet, underlätta vardagen och skapa en meningsfull tillvaro.

Höganäs kommun ser inte att vissa vårdtagare är väldigt ensamma och isolerade. Man borde se över hur arbetstiden används och lägga mer tid på att personalen kan  göra utflykter. Typ gå på konserter, restaurangbesök, bio, Spa osv.

Att arbeta med sjuka och äldre är tungt, både fysiskt och psykiskt. Ett bevis på att så är fallet är att sjukfrånvaron hos personalen är hög. Svårigheterna att rekrytera behörig personal gör att många personer inom vården tvingas arbeta övertid. För att Höganäs kommun ska få behålla sin personal och för att man i framtiden ska kunna rekrytera ny kompetent personal måste detta snarast förändras! 

Totalt behövs det mer personal i vården! Speciellt måste undersköterskornas yrkes- roll stärkas så att statusen på yrket höjs. Undersköterskornas yrkesroll är idag väldigt spretig. Undersköterskor är omvårdnads- experter och ska arbeta utifrån den professionen. De ska tillgodose det omvårdnadsbehov som våra vårdtagare har. En stor del av deras arbetstid går idag åt till att sköta servicen av tvätt, städ, påfyllning av förråd etc. Detta menar vi är slöseri med kompetens. Genom att återinföra biträde/assistenter som sköter dessa arbetsuppgifter utnyttjar vi kommunens resurser bättre och mer kostnadseffektivt samtidigt som attraktionen för yrket ökar. 

Sjuksköterskans profession är omvårdnad och sjuksköterskan är omvårdnads- ansvarig för all vård som bedrivs i kommunen.

Dokumentation, kvalitetssäkringsarbete och upptar mer och mer tid för sjuksköt- erskorna vilket har gett undersköterskor ökat ansvar för omvårdnaden. Undersköt- erskor är duktiga på omvårdnad men har även ibland fått för stort ansvar som de inte har formell kompetens för som till exempel att göra medicinska bedömningar då sjuksköterska ibland saknas i bemanningen på vårdboenden. Ett stort ansvar som de heller inte har betalt för att utföra. Duktiga undersköterskor ska samtidigt hinna med service som tvätt, städ,  inköp, påfyllning av förråd etc.

Undersköterskor borde avlastas med ”serviceuppgifter” för att bevara sin status motsvarande sin utbildning och ha mer tid för att utföra god omvårdnad nära vårdtagarna. Delade turer på helger borde vara förlegat och därigenom borde arbetsschema och arbetsmiljö / trivsel ses över. 

Man får inte heller lösa problemet med att rekrytera personal till vården genom att låta övertiderna skena iväg. Detta riskerar på sikt att bli kontraproduktivt och risken att sjukskrivningstalen åter kommer att öka. 

Bra arbetsmiljö skapar arbetsglädje, mindre sjukfrånvaro och ger mer energi för att kunna ge en professionell och god omvårdnad till kommunens äldre som har behov av hjälp antingen i hemmet eller på vårdboende.

Vid rekrytering och anställning av personal är goda kunskaper i svenska språket viktiga och ett absolut krav. Yttre religiösa kläder menar vi är olämpliga att bära.

Det är viktigt att socialförvaltningen satsar på kompetensutveckling för all sin personal för att stimulera personalen och öka kvaliteten på det arbete som utförs.

I takt med att vi blir äldre och lever längre ökar antalet dementa personer på våra boenden. Idag har 60 % av de boende någon form av demensnedsättning, men bara drygt hälften av våra vårdtagare har en diagnos. Vi anser att diagnosfrekvensen måste öka för att vi på bästa sätt ska kunna möta den enskilde individen på rätt nivå. All personal måste kunna hantera och förstå personer med demens. Kompetensutveckling med Silviacertifiering är bra och vi vill på sikt att merparten av kommunens boenden blir certifierade. Därför gläder vi oss över att Höganäs kommun anställt en ansvarig demenssamordnare med Silviacertifiering.

Maten är av stor betydelse för hälsa och välmående. Att få näringsriktig och välsmakande mat är en rättighet som bör tillmätas alla, även våra äldre. Att få maten tillagad och serverad nylagad stimulerar alla sinnen och ökar aptit och lust. Att bygga tillagningskök på våra boenden är kostsamt och tar tid. Ett kök vartannat år om byggnationen ska vara inom finansieringsramen. Vi vill emellertid att det ska gå fortare och anser ett nytt tillagningskök årligen vara mer lämpligt.

Många förbättringsåtgärder gällande måltidssituationen har gjorts under året men mer behöver göras. Både vad gäller smak och måltidsupplevelse ligger Höganäs under landets genomsnitt, vilket är oroväckande och helt oacceptabelt.

Förmånen att kunna bo kvar hemma allt längre är vad de flesta önskar och uppskattar. Trots stora hjälpinsatser kräver det mycket av de anhöriga. I vissa fall kan det bli ett jobb dygnet runt. Här är det viktigt att vi ser till de anhörigas behov av vila och återhämtning för att de ska orka med situationen. Vidare är det viktigt att kommunen erbjuder plats på servicehus för alla de äldre som inte kan eller vill bo hemma.

Träffpunkterna är välbesökta och mycket uppskattade av många äldre. De skapar en social gemenskap och tillhörighet. De är av stor betydelse för att motverka ensamhet.

De stora utmaningarna som ligger för nämnden framöver blir att kunna finansiera det ökade vårdbehovet, eftersom allt fler blir äldre och på att staten lämpar över kostnaderna för den utbyggda sjukvården på kommunerna. För att mota ”Olle i grind” har Höganäs kommun beslutat att bolagisera delar av Socialtjänsten i kommunen. Detta ställer vi Sverigedemokrater oss positiva till, men vi menar att förändringarna noga bör utvärderas och följas upp. Skulle det visa sig att utvecklingen inte motsvarar de förhoppningar som kommunen har bör avtalet rivas upp. 

Stora summor pengar satsas idag på olika Invandrarföreningar för att de ska kunna utöva sin egen kultur i vårt land. Tanken är säkert välment men vi anser att det blir kontraproduktiv. Istället för att snabba på integrationen av de nyanlända i vårt svenska samhälle riskerar dessa åtgärder att skapa subkulturer och utanförskap.

Vi Sverigedemokrater vill verka för att de nyanlända snabbt kommer in och etablerar sig i det svenska samhället. Vi anser att fokus bör ligga på att de nyanlända upplyses om seder och bruk, rättigheter och skyldigheter, genast de anländer till vår kommun och blir anvisade en plats att bo på. Alla som kommer hit bör stimuleras till att bli en del av det svenska majoritetssamhället och på så vis få en trygghet i att ha sin identitet som svensk. Människans behov av att få tillhöra är av största vikt för individen. Inte förrän man ser sig som en del av gruppen kan man visa omtanke, känna samhörighet och i längden positivt bidra till samhällets utveckling.

Vi har en moralisk skyldighet att se till att alla kommunmedborgare även de nyanlända ska känna sig delaktiga i samhället. Den integrationspolitik som fram till idag bedrivits i landet också här i Höganäs ser vi som cynisk och omänsklig, Den har skapat utanförskap och andra klassens medborgare. Idag blir kommunerna hänvisade ett stort antal flyktingar varje år som man ska finna bostäder och platser i skolan till. För detta ersätter staten kommunerna fullt ut för dessa kostnader under de första två åren men efter detta blir det kommunen själv som måste svara för alla övriga kostnader. En ekvation som aldrig kan gå med vinst för någon kommun.  Men när vi nu inser hur situationen ser ut, är det än viktigare att vi i Höganäs kommun verkligen arbetar med att integrationen ska bli så lyckad som möjligt.

Antalet socialsekreterare behöver ökas! Kommunen måste lägga mer energi på att tillsätta de tjänster som fortfarande saknas och är vakanta. Att ha inhyrd tillfällig personal, vilket finns idag, ser vi inom Sverigedemokraterna inte som en bra ekonomisk lösning. 

Det bör även anställas utbildad och kompetent personal på alla HVB-hem, då många av de nyanlända har svåra upplevelser i bagaget och kommunens personal inte har utbildning för detta kan det skapas stora problem. Utbildning för vård-och omsorgs- personal med rätt kompetens motsvarar en eftergymnasial utbildning med inriktning mot social/pedagogiskt behandlingsarbete, eller en högskoleutbildning med motsvarande inriktning. 

Kommunens svaga och utsatta personer måste garanteras stöd. Ingen med psykisk ohälsa eller med missbruksproblem ska behöva bli åsidosatt. De har lika stor rätt- ighet till tak över huvudet som alla andra. Det kan ju inte vara rimligt, som det är idag, att människor som aldrig har bott i Sverige ska gå före dessa människor och våra studerande ungdomar i bostadskön.

Idag kan en person med Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) som har full LSS insats bo i en servicelägenhet på 27,1 kvm med kokvrå. Under de kalla månaderna har  man uppmätt 17 grader inomhus.

Det är ovärdigt och oacceptabelt att personer med NPF blandas med personer som har missbruksproblematik. Det skapar otrygghet och rädsla som kan leda till ytterligare försämring i den psykiska hälsan. Varför kan man inte redan idag skilja missbrukare och personer med LSS diagnoser åt? Förslagsvis kan man låta personer med missbruksproblem bo kvar på Allégatan medan man låter LSS personer bo på Ekgatan? 

För att visa på den ohållbara situation som råder idag för personer med LSS problem som bor på Allégatan när det gäller trygghet med bristande säkerhet vill vi peka på att: 

 

  • Det har förekommit stölder. 

 

  • Man kan inte hänga tvätt i torkrummet utan att oro sig om den finns kvar då den torkat. Man måste hämta hänglås i personallägenheten om man vill ha sin tvätt kvar!
  • Det har varit rånöverfall i en av lägenheterna vilket gjorde grannarna otrygga och rädda för att gå in i sin egen trappuppgång efter händelsen.
  • Ytterdörren som är låst dygnet runt sätts ofta upp med sten så vem som helst kan gå in i trapphuset.
  • På gården är det ofta tillhåll av missbrukare och stora ungdomsgäng som ibland kan håna personerna med NPF.
  • Mindre lägenhetsbränder har skett.
  • Utryckningar med Brandkår, Ambulans, Polis och Securitas ökar upplevelsen av rädsla och otrygghet.

 

 

Viktigt är det samtidigt att påpeka att personalen utför ett fantastiskt gott jobb med tanke på den rådande miljön och rådande resurser!! Det behövs mer personal- resurser för att kunna arbeta fullt ut enligt LSS-lagen som  bl.a säger att:

 

  • För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges.

 

  •  Lag (2005:125). 

 

 

Vårt förslag till beslut:

Vi Sverigedemokrater menar att LSS vården i Höganäs omedelbart måste förändras. Boendet måste omedelbart förbättras. Missbrukare bör erbjudas andra platser att bo på än tillsammans med LSS patienter. Problemet är akut! Vi kan inte vänta på att ersättningsboendet till Allégatan ska bli klart. (Något datum för när detta ska stå klart har kommunen ännu inte angett). Tryggheten och säkerheten för alla brukare måste förbättras öka!

Därför lägger vi följande förslag till budget för socialförvaltningen:

Som vi kan utläsa ur tabellen går Socialförvaltningen med ett underskott på 10,5 miljoner kronor för 2019. Detta menar vi KS (kommunstyrelsen) helt ska kompensera! Därutöver menar vi att det under den kommande 3 års perioden överförs ytterligare 15 miljoner kronor till Socialförvaltningen!

Merparten av pengarna bör gå till den eftersatta LSS verksamheten och äldrevården.

Som vi tidigare antytt gläder vi oss åt att demensvården nu tycks lyftas upp i.o.m att kommunen anställer en ny demenssamordnare. Med en kommun med många pensionärer är detta ett viktigt område. 

 

Avslutning och sammanfattning