Budget | Sverigedemokraterna i Höganäs

Budget

 

Inledning

Vi Sverigedemokrater utgår i vårt budgetarbete från de behov som finns i samhället. Syftet med detta är att vi vill skapa ett tryggare samhälle med sann demokrati.

Vi värnar om familjens trygghet och behov. I Sverige idag finns det många områden som är eftersatta. På många håll lever vi nära nog i ett ”laglöst land” med  ett välfärdssystem i förfall.

Våra medborgare i Höganäs borde kunna känna ekonomisk trygghet inför framtiden, vården borde utökas och rustas upp. I skolan ska det finnas studiero i klassrummen och alla elevers behov ska tillgodoses! Alla elever har särskilda behov – såväl de starka som de svaga! Antalet elever i klasserna får inte öka för att man lägger sparbeting på verksamheten.

SD är i grunden ett socialkonservativt parti. Vi menar att det är samhällets ansvar att  varje medborgare har en god levnadsstandard, så som det en gång var i det svenska folkhemmet, men som nu efter många år av misskötsel gått förlorat. Detta goda samhälle vill vi försöka återskapa!

Vi vill satsa på de äldre i samhället. Detta är en rättvisefråga. Våra äldre är de som varit med att skapa vårt välfärdssamhälle de ska inte behöva betala priset för en kostsam invandring och riskera att få sämre vård och lägre pension därför att pengarna tagit slut i statskassan.

Det allmänna budgetpolitiska läget i Höganäs verkar vara bra. Men de snabba och kraftiga svängningar som signaleras från ekonomiavdelningen gör oss osäkra. Ena året läggs det ett sparbeting på 3% på alla nämnder. I år Höganäs kommun med 47 miljoner i överskott.

Socialnämnden aviserar i augusti månad ett underskott på 2 miljoner kronor. I oktober månad aviserar man ett överskott på 5 miljoner kronor. Vad ska man egentligen tro på? Det är sannerligen inte enkelt för ett oppositionsparti att lägga en långsiktig seriös budget när man får så motsägelsefulla signaler. Borde vi inte kunna förvänta oss av  kommunens ekonomiavdelning att de hade bättre kontroll på den ekonomiska utvecklingen så att inte de ekonomiska förutsättningarna skiftar så snabbt?

Kommunens ambitionsnivå när det gäller att satsa på nya projekt är stor, vilket vi anser är bra. För åren 2019-2021 kommer Höganäs kommun att investera i:

 

 • Bygga Nya Vikenskolan 300 miljoner
 • Bygga en ny F-3 skola samt en idrottshall 170 miljoner
 • Ersätta gammal teknik mot ny i kommunens
  fastigheter för att spara energi 76 miljoner
 • Bygga ett nytt kulturhus för 60 miljoner
 • Modernisera Bruksskolan 55 miljoner
 • Bygga om Storgatan för 53 miljoner
 • Ny förskola i Viken för 35 miljoner
 • Bygga en ny tennis och rackethall för 24 miljoner
 • Bygga en ny Gymnastikhall för 21 miljoner  

Allt som allt till en summa av ca. 780 miljoner kronor.

 

Dessa stora utgifter lyckas inte kommunen finansiera enbart genom skattemedel Utan under perioden 2019-21 räknar Höganäs kommun med att behöva låna ca 160 miljoner kronor.

Då det gäller den kommunala kostnadsutjämningen kommer Höganäs kommun under de kommande åren att gå från att ha varit en mottagande kommun av statliga medel till att bli en givande. Vilket på sikt kommer att försämra kommunens ekonomi.

Om man nu kan lita på de prognoser kommunens ekonomiavdelning presenterar, vi har inget annat val, kommer den kommande treårsperioden att bli ekonomiskt gynnsam. Därför finner vi inte det rimligt som alliansen menar att man ska ha kvar ett sparbeting på skolan och vården. Signalerna från utbildningsförvaltningen på det sparbeting man tvingades genomföra för 2018 är att gruppstorlekarna ökar! Vi Sverigedemokrater menar att det aldrig är rätt att spara på skolan och vården. Och allra minst i en situation när alliansen skryter om att man skapat ett överskott i verksamheten. Vi tycker  det rimmar dåligt med den ambitionsnivå som Höganäs kommun har för sina skolor där man har som målsättning att bli en av Sveriges 20 bästa skolkommuner.

Vi föreslår att kommunalskatten ligger oförändrat kvar på 19,73 kr

 

OBS! I vår budget utgår vi från kommunens egen budget som är skriven i svart text. Våra egna tankar och förslag markerar vi med blå text!

Vi väljer att enbart lyfta fram de områden i budgeten där vi har en  annan uppfattning än den styrande majoriteten. Dessa är:

 • Utbildningsnämnden – Full kompensation
 • Socialnämnden –  Full kompensation
 • Kultur och Fritidsnämnden – Tillskott till turism/besöksnäringen

Kommunen aviserar för 2018 ett överskott på 46 miljoner kronor. Detta menar vi oavkortat bör gå tillbaka ut i verksamheten igen.

 

 

 

OBS! Istället för att i sin helhet presentera alliansens budgetförslag för 2019- 2020-21, väljer vi istället att i en rad med bilder
sammanfatta huvudtankarna i deras budget!

 

 

 

 

Våra tankar kring kulturen i Höganäs

Kultur är viktigt för oss Sverigedemokrater. Vi vill värna och lyfta fram det Svenska och skånska kulturarvet.

Kulturen spelar en viktig roll för samhällets utveckling och det är viktigt att kommunens utbud görs tillgängligt för alla stadens invånare, oavsett ekonomiska förutsättningar, kön, ålder, ursprung eller bakgrund.

Vi gläder oss åt att frågan om ett nytt Kulturhus äntligen håller på att finna en lösning. Vi behöver nya samlingslokaler i Höganäs som inrymmer såväl teater, konsert och utställningslokaler som ett stadsbibliotek. Nu när Kulturskolan deklarerat att man helst vill vara kvar i Eric Ruuths gamla lokaler är det viktigt att vi inte glömmer bort deras behov utan att vi försäkrar oss om att den goda verksamhet som kulturskolan bedriver förstärks och utvecklas. Vi tycker också att det är viktigt att inte all biblioteksverksamhet centraliseras till Höganäs centrum utan att alla stadens områdesbibliotek också ska få leva och utvecklas.

Det är viktigt att staden satsar på den fria kulturen och dess utövare. Det är bland dessa som nya idéer föds och förverkligas. Offentlig konst och utsmyckning är viktig för en positiv upplevelse av staden.

Vi anser att det är viktigt att tillgängliggöra våra kulturinstitutioner för alla stadens pensionärer och inga priser ska höjas på kultur inträden. Vi anser också att det är av största vikt att stadens olika förvaltningar samarbetar. Kultur är inte en isolerad företeelse.

Aktiviteter för folkhälsan är också något som vi Sverigedemokrater vill fokusera på. Idrotten bygger broar mellan människor. Ett varierat fritidsutbud i form av idrott främjar hälsa och gemenskap. Vi vill därför stödja idrottsrörelsen genom ett generöst ekonomiskt stöd.

Det skall finnas olika möjligheter till träning och aktiviteter efter skolans slut. Vi ser gärna fler fritidsgårdar, som en samlingsplats för olika aktiviteter. Och vi motsätter oss alliansens sparbeting som man lagt på kulturskolan. Vi behöver se till att ungdomar kommer ut och rör på sig, istället för att sitta hemma framför tv:n och datorn. Forskningen visar att ju mer folk är fysiskt aktiva desto mindre problem blir det i samhället.

Vi Sverigedemokrater vill möjliggöra för fler flickor att ansluta sig till olika idrotts- och fritidsaktiviteter. Kommunen bör satsa mera resurser på ridning och gymnastik som vi vet attraherar flera flickor.

Vårt förslag:

Alliansen talar i sin budget vitt och brett om att man ska växla upp besöksnäringen i Höganäs kommun. Men vi tycker att det verkar minst sagt motsägelsefullt med hur verkligheten ser ut. Istället för att tillskapa flera övernattningsplatser i kommunen, som ju är en förutsättning för att vi ska kunna bygga ut besöksnäringen, så köper kommunen upp både Örestrand och Margreteberg och gör om dessa platser till flyktingboende. Vi förstår inte riktigt hur man tänker? Antalet platser för besökare i kommunen blir mindre och integrationen motverkas. Hur ska de människor som fått uppehållstillstånd i Sverige och som placerats i Höganäs kommun kunna integreras i samhället om kommunen placerar alla nyanlända på samma plats?

Mycket görs säkert för att man ska växla upp besöksnäringen – men mycket mera skulle kunna göras. Höganäs kommun har ett unikt geografiskt läge med många  sevärdheter och kulturella attraktioner.

För att Kultur och Fritid ska kunna förverkliga våra intentioner tillför vi under den kommande 3 årsperioden 9 miljoner kronor! En miljon extra till Kultursektorn och 2 miljoner till Fritidssektorn.

 

 

BESLUTADE EFFEKTIVISERINGAR

I samband med budget 2018 beslutade utbildningsnämnden om fortsatta effektiviseringar i budget 2019. Kvarstående effektiviseringar för 2019 är 4,4 mnkr. I detta finns bland annat öppen förskola, lokal Strandbackens förskola, internationella klubben, minskning administration och vuxenutbildningens organisation.

Förutom de beslutade effektiviseringarna inför budget 2018 och plan för år 2019-2020 har nämnden lyckats effektivisera med anledning av utökat antal barn och elever.

Befolkningsökningen har varit större än vad befolkningsprognosen visat samt därmed grunden för den budgetramen 2018 och planperioden 2019-2020.

UTÖKADE ÅTAGANDE

Befolkningsprognosen och det faktiska antalet barn i Höganäs kommun visar på en ökad trend. Ökningen under 2018 har varit högre än vad befolkningsprognosen visade samt därmed det underlag som förvaltningen nyttjat för att räkna fram både budget och skolstrukturplanen. Det faktiska antalet barn under 2018 är redan högre i vissa årskullar än vad prognosen tidigare visat för 2019. Den positiva demografiska utvecklingen av att vara en attraktiv kommun ger en direkt påverkan på nämndens ansvarsområde. Nämnden kan effektivisera och inrymma en viss ökning av antal barn inom sitt ansvarsområde, men för att upprätthålla kvaliteten, resultat och attraktivitet kan nämnden inte sänka barn och elevvärdet i förhållande till den demografiska utvecklingen hur långt som helst.

Förvaltningen har gjort beräkningen på att 88 nya barn inte kan inrymmas i den nuvarande nivån på barn- och elevvärdet. Dessa medför en kostnad på 5 mnkr.

Under 2018 beslutades nationellt om ett antal utökade uppdrag för utbildningsnämnden. Nationellt beslutades även att dessa utökade uppdrag finansieras genom ett utökat generellt statsbidrag som tilldelas kommunen. Detta innebär att nämnden erhåller ett utökat ansvar och uppdrag, men inte nödvändigtvis får kompensation för dessa uppdrag.

 

Våra tankar kring skola och utbildning:

Den borgerliga alliansens lade 2018 ett förslag om en effektivisering på -16,663 mnkr. Efter förhandlingar reducerades nedskärningarna till ca 1%. Men även efter denna reducerade besparing konstaterar Utbildningsförvaltningen efter en utvärdering av effekterna av sparbetinget att gruppstorlekarna i Höganäs skolor har ökat.

I årets budget väljer den styrande alliansen att gå mer försiktigt fram.

Av Utbildningsnämndens begärda äskanden på 21 294 miljoner kronor noterar vi tacksamt att man beviljar 18 838 miljoner. Men kvar finns fortfarande ett effektiviseringskrav på ca 2,5 miljoner kronor.

Trots att vi gläder oss åt att den styrande alliansen detta år uppvisar en större förståelse för de utmaningar som Utbildningsförvaltningen står inför så konstaterar vi att Höganäs kommun för innevarande budgetår uppvisar en vinst på 46 miljoner kronor. Likväl väljer man att ha kvar ett sparbeting på skolan?

Höganäs kommun har som målsättning att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Varför lägger man då, år efter år sparbeting på våra skolor?

Gruppstorlekarna bör snarare minskas än ökas! Tolerans resorna på Grundskolorna och Kullagymnasiet bör vara kvar! Vidare tycker vi att det viktigt man går vidare med sin satsning på internationalisering och utbyte.

Höganäs skolor ska vara en plats för lärande och utveckling för alla stadens ungdomar. Såväl högpresterande som lågpresterande elever ska erbjudas fullgoda möjligheter att nå sina mål. För att klara det har staden ett stort ansvar att se till varje enskild individs behov. Elever som kunskapsmässigt ligger långt före sina kamrater ska inte behöva hindras från att vidareutvecklas och de elever som ligger efter ska ges de möjligheter som behövs för att komma ifatt övriga elever.

Därför behöver undervisningen i våra skolor ytterligare individanpassas. Läraren måste veta var varje elev befinner sig, socialt, emotionellt och kunskapsmässigt. Läraren måste också känna till varje elevs unika förutsättningar, så att han/hon verkligen kan möta elevernas behov. Lärarna måste ges möjlighet och tid att fokusera på att undervisa. De ska inte behöva begravas i en massa administrativa uppgifter!

Höganäs kommuns skolor ska ha nolltolerans mot våld och hot. När elever och personal på stadens skolor blir mobbade eller på andra sätt utsätts för trakasserier måste staden agera kraftfullt. Det ska aldrig vara så att den utsatta eleven behöver flytta för att komma ifrån de som trakasserar vederbörande. Istället bör Barn- och Utbildningsnämnden utreda möjligheten att inrätta en jourskola i Höganäs kommun där stökiga eller mobbande elever kan placeras. Behovet av att öka antalet kuratorer inom Höganäs stads skolområde behöver också utredas.

När det gäller våra barns hälsa och framtida hälsa är det samhällets uppgift att ge dem de förutsättningar som krävs för att få ett hälsosamt liv. Motion och gymnastik är idag inte ett stort område inom skolan med många kulturer som försvårar för flickor och pojkar att leva hälsosamt. Sverigedemokraterna ser problemet med segregation redan bland unga och syftar att satsa på att alla skall motionera mera tillsammans. Segregation är kontraproduktivt för samhället och vi vill se till att motverka detta redan tidigt i barnens liv. Vi bör eftersträva att bevara den jämlikhet mellan könen som vi efter många decenniers strävande har uppnått i Sverige.

Vi Sverigedemokraterna anser att man inte bör göra skillnad på barn oavsett förutsättningar och ursprung. De som vill lära sig skall kunna göra detta i en trygg miljö. Nybyggnationen av skolor i staden bör ske i en sådan takt att den täcker befolkningsökningen i de olika stadsdelarna. Vi Sverigedemokrater ser också ett problem med alla friskolor i staden. Höganäs kommun bör ställa högre krav på de nya friskolor som ska få etablera sig i kommunen och på de redan existerande friskolorna. Det får inte vara så att vinstintresset från några enskilda aktörer ska äventyra kvaliteten för våra barns utbildning.

Skolan har som ansvar att förbereda våra barn för framtiden. Barnens föräldrar bör därför ha mer inblick i hur barnen formas i skolan och få ett större ansvar för barnen även då de inte är hemma. Uppfostran är en central del i folkhemmet och föräldrar ska enligt Sverigedemokraterna bära del av ansvaret för det barnet gör i skolan.

Maten som serveras i våra skolor ska vara näringsrik och god. Köttet som serveras ska vara framtaget enligt svenska djurskyddslagar. Kött som slaktats efter rituella halal lagar ska inte tillåtas att serveras i skolorna. Sverigedemokraterna ser positivt på att maten som serveras i högre utsträckning ska vara ekologisk men menar att fokus bör ligga på att öka mängden mat som är härproducerad för att gynna våra svenska bönder.

Förskoleplatserna i Höganäs är ojämnt fördelade. I centrum råder det brist på förskoleplatser medan man i Nyhamn och Viken helt täcker behoven.

Vår främsta kritik mot dagens barnomsorg riktar vi mot att grupperna är alltför stora.

Föräldrar som arbetar på oregelbundna tider måste också ges en möjlighet att få hjälp med barnomsorgen. Därför anser vi Sverigedemokrater att det är självklart att man inrättar ett Nattis där föräldrar som behöver det får hjälp med barnomsorgen.

 

Vårt förslag till beslut:

Trots de goda ekonomiska resultat som kommunen uppvisar för 2019 så bibehåller man ändå ett fortsatt sparbeting på Utbildningsnämnden på 2,5 miljoner kronor. Vi Sverigedemokrater tror att om man i en kommun väljer att spara på utbildningen så riskerar detta att bli  kontraproduktivt. Istället riskerar Höganäs kommun att dala i rankingen som bästa utbildningsort i landet. Vilket i sin tur kan få till följd att inflyttningen till kommunen kommer att avta.

Och att välja att skära ner på kommunens skolbudget i en situation då lönekostnaderna för personalen förväntas att stiga, elevantalet öka och flera nya åtaganden hela tiden läggs på kommunerna av regeringen, det tycker vi inte är speciellt smart!

Därför vill vi Sverigedemokrater för 2019 istället tillföra Utbildningsnämnden 8 miljoner kronor extra och ytterligare 7 miljoner för år 2019 och 2020.

Med dessa ökade resurser kan man skapa mindre klasser, få in flera lärare,  och därmed öka arbetsron i klassrummen. Pengarna bör också användas till att diagnostisera behovet av stöd i unga åldrar så att man så tidigt som möjligt kan sätta in relevant hjälp.

 

Budget och Plan för Utbildningsförvaltningen 2019-2021

Socialnämnden har från ett underskott så sent som i juni månad på minus 2 miljoner kronor tills i augusti månad vänt detta underskott till ett överskott på 5 miljoner. Detta tack vare att man lyckats sälja lediga platser på korttidsboendet till andra kommuner och genom att momsåterbetalningar från staten till Höganäs Omsorgsbolag förväntas bli större än beräknat.

Vi tycker att det är märkligt med dessa stora och hastiga svängningar i de ekonomiska prognoserna som socialförvaltningen redovisar. Det undergräver förtroendet för professionen och gör att man inte riktigt kan lita på det som sägs. Bör man som ekonom inte kunna förutse detta?

Socialnämndens ram utökas under 2019 med 2 miljoner kronor för att möta volymökningen inom LSS-verksamheten.

Under 2020 utökas ytterligare socialnämndens ram med ytterligare 2 miljoner kronor för att man ska få utrymme att genomföra “heltid som norm”.

Trots allt detta så kompenseras socialnämnden endast av 2 av de 6 miljoner som man krävt så fortfarande ligger det kvar ett sparbeting för socialförvaltningen på 4 miljoner kronor.

 

Våra tankar:

Sverigedemokraternas arbete med budgeten syftar att ge  våra äldre och funktions- hindrade i samhället en god och säker vård och omsorg. Genom att sätta in individuellt anpassade resurser, bistå och ge hjälp när den egna förmågan inte räcker till, ge trygghet, underlätta vardagen och skapa en meningsfull tillvaro.

För att effektivisera vården och tillgodose framtida behov ligger stort fokus på digitala lösningar och hjälpmedel. Hög prioritet har arbetet med e-hälsa och samarbetet med Region Skåne. Implementering av ny teknik i verksamheten ska vara en ständigt pågående process. Vi måste vara innovativa, tänka nytt för att hitta nya och bättre sätt att arbeta för att säkerställa kvaliteten.

Att arbeta med äldre är tungt, både fysiskt och psykiskt. Ett bevis på att så är fallet är att sjukfrånvaron hos personalen ökar. För att behålla bra personal och i framtiden kunna rekrytera kompetent personal måste åtgärder sättas in. Totalt behövs det mer personal i vården och speciellt undersköterskornas yrkesroll måste stärkas så att statusen på yrket höjs. Undersköterskornas yrkesroll är idag väldigt spretig. Undersköterskor är omvårdnads- experter och ska arbeta utifrån den professionen. De ska tillgodose det omvårdnadsbehov som våra vårdtagare har. En stor del av deras arbetstid idag går åt till att sköta servicen av tvätt, städ, påfyllning av förråd etc. Detta menar vi är slöseri med kompetens. Genom att återinföra biträde/assistenter som sköter dessa arbetsuppgifter utnyttjar vi kommunens resurser bättre och mer kostnadseffektivt samtidigt som attraktionen för yrket ökar.

Sjuksköterskans profession är omvårdnad och sjuksköterskan är omvårdnads- ansvarig för all vård som bedrivs i kommunen.

Dokumentation, kvalitetssäkringsarbete och upptar mer och mer tid för sjuk- sköterskorna vilket har gett undersköterskor ökat ansvar för omvårdnaden. Undersköterskor är duktiga på omvårdnad men har även ibland fått för stort ansvar som de inte har formell kompetens för som till exempel att göra medicinska bedömningar då sjuksköterska ibland saknas i bemanningen på vårdboenden. Ett stort ansvar som de heller inte har betalt för att utföra. Duktiga undersköterskor ska samtidigt hinna med service som tvätt, städ,  inköp, påfyllning av förråd etc.

Undersköterskor borde avlastas med ”serviceuppgifter” för att bevara sin status motsvarande sin utbildning och ha mer tid för att utföra god omvårdnad nära vårdtagarna. Delade turer på helger borde vara förlegat och därigenom borde arbetsschema och arbetsmiljö / trivsel ses över.

Bra arbetsmiljö skapar arbetsglädje, mindre sjukfrånvaro och ger mer energi för att kunna ge en professionell och god omvårdnad till kommunens äldre som har behov av hjälp antingen i hemmet eller på vårdboende.

Vid rekrytering och anställning av personal är goda kunskaper i svenska språket viktiga och ett absolut krav. Yttre religiösa kläder menar vi är olämpliga att bära.

Det är viktigt att socialförvaltningen satsar på kompetensutveckling för all sin personal för att stimulera personalen och öka kvaliteten på det arbete som utförs.

I takt med att vi blir äldre och lever längre ökar antalet dementa personer på våra boenden. Idag har 60 % av de boende någon form av demensnedsättning, men bara drygt hälften av våra vårdtagare har en diagnos. Vi anser att diagnosfrekvensen måste öka för att vi på bästa sätt ska kunna möta den enskilde individen på rätt nivå. All personal måste kunna hantera och förstå personer med demens. Kompetensutveckling med Silviacertifiering är bra och vi vill på sikt att merparten av kommunens boenden blir certifierade. Därför gläder vi oss över att Höganäs kommun anställt en ansvarig demenssamordnare med Silviacertifiering.

Maten är av stor betydelse för hälsa och välmående. Att få näringsriktig och välsmakande mat är en rättighet som bör tillmätas alla, även våra äldre. Att få maten tillagad och serverad nylagad stimulerar alla sinnen och ökar aptit och lust. Att bygga tillagningskök på våra boenden är kostsamt och tar tid. Ett kök vartannat år om byggnationen ska vara inom finansieringsramen. Vi vill emellertid att det ska gå fortare och anser ett nytt tillagningskök årligen vara mer lämpligt.

Många förbättringsåtgärder gällande måltidssituationen har gjorts under året men mer behöver göras. Både vad gäller smak och måltidsupplevelse ligger Höganäs under landets genomsnitt, vilket är oroväckande och helt oacceptabelt.

Förmånen att kunna bo kvar hemma allt längre är vad de flesta önskar och uppskattar. Trots stora hjälpinsatser kräver det mycket av de anhöriga. I vissa fall kan det bli ett jobb dygnet runt. Här är det viktigt att vi ser till de anhörigas behov av vila och återhämtning för att de ska orka med situationen. Vidare är det viktigt att kommunen erbjuder plats på servicehus för alla de äldre som inte kan eller vill bo hemma.

Att ha en hemtjänst som arbetar under intraprenad liknande former är något vi gärna arbetar vidare med och successivt inför i verksamheten. Genom att planering och beslut fattas av de som står vårdtagaren närmast skapas bättre förutsättningar för en bra omsorg. Den kontinuitet som uppnås genom att man använder samma personal till vårdtagaren ökar tryggheten.

Träffpunkterna är välbesökta och mycket uppskattade av många äldre. De skapar en social gemenskap och tillhörighet. De är av stor betydelse för att motverka ensamhet.

De stora utmaningarna som ligger för nämnden framöver blir att kunna finansiera det ökade vårdbehovet, eftersom allt fler blir äldre och på att staten lämpar över kostnaderna för den utbyggda sjukvården på kommunerna. För att mota ”Olle i grind” har Höganäs kommun beslutat att bolagisera delar av Socialtjänsten i kommunen. Detta ställer vi Sverigedemokrater oss positiva till, men vi menar att förändringarna noga bör utvärderas och följas upp. Skulle det visa sig att utvecklingen inte motsvarar de förhoppningar som kommunen har bör avtalet rivas upp.  

Stora summor pengar satsas idag på olika Invandrarföreningar för att de ska kunna utöva sin egen kultur i vårt land. Tanken är säkert välment men vi anser att det blir kontraproduktiv. Istället för att snabba på integrationen av de nyanlända i vårt svenska samhälle riskerar dessa åtgärder att skapa subkulturer och utanförskap.

Vi Sverigedemokrater vill verka för att de nyanlända snabbt kommer in och etablerar sig i det svenska samhället. Vi anser att fokus bör ligga på att de nyanlända upplyse om seder och bruk, rättigheter och skyldigheter, genast de anländer till vår kommun och blir anvisade en plats att bo på. Alla som kommer hit bör stimuleras till att bli en del av det svenska majoritetssamhället och på så vis få en trygghet i att ha sin identitet som svensk. Människans behov av att få tillhöra är av största vikt för individen. Inte förrän man ser sig som en del av gruppen kan man visa omtanke, känna samhörighet och i längden positivt bidra till samhällets utveckling.

Vi har en moralisk skyldighet att se till att alla kommunmedborgare även de nyanlända ska känna sig delaktiga i samhället. Den integrationspolitik som fram till idag bedrivits i landet också här i Höganäs ser vi som cynisk och omänsklig, Den har skapat utanförskap och andra klassens medborgare. Idag blir kommunerna hänvisade ett stort antal flyktingar varje år som man ska finna bostäder och platser i skolan till. För detta ersätter staten kommunerna fullt ut för dessa kostnader under de första två åren men efter detta blir det kommunen själv som måste svara för alla övriga kostnader. En ekvation som aldrig kan gå med vinst för någon kommun.  Men när vi nu inser hur situationen ser ut, är det än viktigare att vi i Höganäs kommun verkligen arbetar med att integrationen ska bli så lyckad som möjligt.

Antalet socialsekreterare behöver ökas! Kommunen måste lägga mer energi på att tillsätta de tjänster som fortfarande saknas och är vakanta. Att ha inhyrd tillfällig personal, vilket finns idag, ser vi inom Sverigedemokraterna inte som en bra ekonomisk lösning.

Det bör även anställas utbildad och kompetent personal på alla HVB-hem, då många av de nyanlända har svåra upplevelser i bagaget och kommunens personal inte har utbildning för detta kan det skapas stora problem. Utbildning för vård-och omsorgs- personal med rätt kompetens motsvarar en eftergymnasial utbildning med inriktning mot social/pedagogiskt behandlingsarbete, eller en högskoleutbildning med motsvarande inriktning.

Kommunens svaga och utsatta personer måste garanteras stöd. Ingen med psykisk ohälsa eller med missbruksproblem ska behöva bli åsidosatt. De har lika stor rätt- ighet till tak över huvudet som alla andra. Det kan ju inte vara rimligt, som det är idag, att människor som aldrig har bott i Sverige ska gå före dessa människor och våra studerande ungdomar i bostadskön.

Idag kan en person med Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) som har full LSS insats bo i en servicelägenhet på 27,1 kvm med kokvrå. Under de kalla månaderna har  man uppmätt 17 grader inomhus.

Det är ovärdigt och oacceptabelt att personer med NPF blandas med personer som har missbruksproblematik. Det skapar otrygghet och rädsla som även kan leda till ytterligare försämring i den psykiska hälsan.

Som exempel kan Allegatans LSS boende nämnas där yttre miljön bidragit till en ökad otrygghet med bristande säkerhet.

-Det har förekommit diverse stölder.

-Man kan inte hänga tvätt i torkrummet utan att oro sig om den finns kvar då den torkat. Man måste hämta hänglås i personallägenheten om man vill ha sin tvätt kvar!

-Det har varit rånöverfall i en av lägenheterna vilket gjorde grannarna otrygga och rädda för att gå in i sin egen trappuppgång efter händelsen.

-Ytterdörren som är låst dygnet runt sätts ofta upp med sten så vem som helst kan gå in i trapphuset.

-På gården är det ofta tillhåll av missbrukare och stora ungdomsgäng som ibland kan håna personerna med NPF.

-Mindre lägenhetsbränder har skett.

-Utryckningar med Brandkår, Ambulans, Polis och Securitas ökar upplevelsen av rädsla och otrygghet.


Viktigt är att samtidigt påpeka att
personalen utför ett fantastiskt gott jobb med tanke på den rådande miljön och rådande resurser!! Det behövs mer personal- resurser för att kunna arbeta fullt ut enligt LSS-lagen som  bl.a säger att:

 • För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges.
 • Lag (2005:125).

Vi Sverigedemokrater menar att LSS vården i Höganäs behöver genomgå en betydande förändring. Boendet måste omedelbart förbättras. Standarden för våra vårdtagare måste förbättras och trygghet och säkerhet för alla brukare måste öka!

 

Vårt förslag till beslut:

Som man kan utläsa av hur vi fördelar det tillskott vi överför till Socialförvaltningen under den kommande 3 års-perioden så anser vi att pengarna främst bör gå till LSS verksamheten och till äldrevården.

Som vi tidigare antytt gläder vi oss åt att demensvården nu tycks lyftas upp i.o.m att kommunen anställer en ny demenssamordnare. Med en kommun med många pensionärer är detta ett viktigt område.

Budget och Plan för Socialförvaltningen 2019-2021

 

 

 

Avslutning och sammanfattning