Budget | Sverigedemokraterna i Höganäs

Budget

 

Inledning

Vi Sverigedemokrater utgår i vårt budgetarbete från de behov som finns i samhället. Syftet med detta är att vi vill skapa ett tryggare samhälle med sann demokrati.

I en demokrati ska alla väljares åsikter beaktas vilket i framtiden ska leda oss fram till ett mer demokratiskt Höganäs. Ett Höganäs där politikerna, oftare än nu, låter invånarna vara med och bestämma i viktiga politiska frågor, och inte, som idag, där denna möjlighet endast ges i allmänna val vart fjärde år.

Vi Sverigedemokrater skulle gärna vilja se att man både på central och lokal nivå hade flera folkomröstningar där man rådfrågar folk vad de egentligen tycker! Potatisåkern i Viken är ett bra exempel på en fråga man skulle kunnat ha folkomröstat om. Vi ser gärna också att kommunen öppnar upp för möjligheten att ha flera offentliga frågestunder.

Vi Sverigedemokrater vill att Höganäs ska bli en mänskligare stad där invånarna känner att de är en del av staden och dess framtid och att politikerna efterfrågar deras åsikter. Inte som idag, där bara de med makt och ”rätt åsikter”, får göra sin röst hörd.

Vi Sverigedemokrater värnar om familjens trygghet och behov vilket vi utgår från i vårt budgetarbete.  I Sverige idag finns det många områden som är eftersatta. På många håll lever vi nära nog i ett ”laglöst land” med  ett välfärdssystem i förfall.

Våra medborgare borde kunna känna en ekonomisk trygghet inför framtiden, vården borde utökas och rustas upp. I skolan borde det finnas studiero i klassrummen och alla elevers behov borde tillgodoses! Alla elever har särskilda behov – såväl de starka som de svaga.

SD är i grunden ett socialkonservativt parti. Vi menar att samhället har ansvar för att alla medborgare har en god levnadsstandard, så som det en gång var i det svenska folkhemmet, men som efter många år av misskötsel har gått förlorat. Detta goda samhälle vill vi försöka återskapa!  

Vår vilja att satsa på de äldre i samhället har ännu inte vunnit gehör hos de andra partierna men vi håller fast vid att detta är en viktig rättvisefråga. Våra äldre, som varit med att skapa vårt välfärdssamhälle, ska inte behöva betala priset för en kostsam invandring och riskera att få sämre vård och lägre pension därför att pengarna tagit slut i statskassan.

Det allmänna budgetpolitiska läget i Höganäs kännetecknas av att staten lämpar över fler och fler åtaganden och mera ansvar på kommunen vilket ofrånkomligen leder till att kommunens kostnader kommer att öka. Vi ser det redan nu på försörjningsstödet som ökar. Med största sannolikhet kan vi framledes också förvänta oss nedskärningar i Statens ersättningar till kommunerna för mottagande av flyktingar och ensamkommande asylsökande. Statens omfördelningssystem mellan kommunerna slår hårt mot Höganäs kommun. För 2017 tappar vi inte mindre än 13.3 miljoner kronor jämfört med tidigare projektiserad budget!

Byggandet av den nya Högstadieskolan i Viken kommer att under de tre närmaste åren ta hela kommunens investeringsbudget i anspråk vilket gör att utrymmet för nya satsningar nästan är obefintligt.

Trots bidrag från Staten innebär detta att Höganäs kommun under de närmaste åren kommer att gå en mager framtid tillmötes!  Detta i ett läge där kostnaderna både för skola och omsorg  förväntas stiga på grund av statens nyss nämnda agerande och det kommunala löneläget för socialsekreterare och lärare rusar i höjden.

Vi Sverigedemokrater tycker inte det är rimligt att våra barn och gamla i Höganäs ska få stå tillbaka bara därför att kostnaderna på detta sätt skenar iväg. Därför föreslår vi att Höganäs kommun höjer kommunalskatten med 25 öre! Detta skulle tillföra kommunens kassa med ca. 15,5 miljoner kronor extra varje år. Dessa pengar menar vi oavkortat bör gå tillbaka till skolan och omsorgen, till de gamla och de unga.

En höjning av kommunalskatten med 25 öre kommer innebära att skatten höjs med 75 kr/mån för varje skattebetalande person i kommunen. Ett helt överkomligt och rimligt pris för att inte våra barn och gamla i kommunen ska bli lidande och Höganäs kommun ska halka efter som utbildningsort och som en plats där människor vill bo.

Höganäs kommun har i utgångsläget en låg kommunalskatt. Även med en höjning med 25 öre kommer Höganäs kommun att ligga mycket väl till i en jämförelse med de andra Skåne kommunerna.

 

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Ordförande: Péter Kovács

Förvaltningschef: Anneli Sjöborg

VERKSAMHET

Kultur- och fritidsverksamheten ansvarar för kommunens bibliotek, Höganäs Sportcenter, kultursamordning och samordnar kommunens ungdoms-, folkhälso- och integrationsarbete. Utöver detta ansvarar förvaltningen för inköp av offentlig konst, stöd/service till föreningar, studieförbund och allmänhet.

 

Kultur är viktigt för oss Sverigedemokrater. Vi vill värna och lyfta fram det Svenska och skånska kulturarvet.

Kulturen spelar en viktig roll för samhällets utveckling och det är viktigt att kommunens utbud görs tillgängligt för alla stadens invånare, oavsett ekonomiska förutsättningar, kön, ålder, ursprung eller bakgrund.

Vi anser att på sikt behöver Höganäs kommun ett nytt kulturhus som inrymmer såväl teater, konsert och utställningslokaler som ett stadsbibliotek, men först när det finansiella läget så medger! Vi Sverigedemokrater menar att i nuvarande ekonomiska läge så finns det inget utrymme för ett nytt kulturhus. Nu när Kulturskolan deklarerat att man helst vill vara kvar i sina gamla lokaler på Eric Ruuth och kommunen står inför en enorm ekonomisk satsning genom att man tvingas bygga en ny skola i Viken menar vi att förslaget helt faller. Istället bör kommunen försäkra sig om att den goda verksamhet som Eric Ruuth bedriver förstärks och utvecklas. Vi tycker också att det är viktigt att alla stadens områdesbibliotek ska få finnas kvar.

Det är viktigt att staden satsar på den fria kulturen och dess utövare. Det är bland dessa som nya idéer föds och förverkligas. Inköp av offentlig konst och utsmyckning förutsätter dock i nuvarande finansiella läge en stark prioritering och därmed förbunden återhållsamhet.

Vi anser att det är viktigt att tillgängliggöra våra kulturinstitutioner för stadens pensionärer och att inga priser ska höjas på kulturinträden. Vi anser att det är av största vikt att man samarbetar mellan stadens olika förvaltningar, för kultur är inte en isolerad företeelse.

Aktiviteter för folkhälsan är en viktig del som Sverigedemokraterna vill fokusera på. Idrotten bygger broar mellan människor. Ett varierat fritidsutbud i form av idrott främjar hälsa och gemenskap. Vi vill därför stödja idrottsrörelsen på flera sätt, genom ekonomiskt stöd.

Det skall finnas olika möjligheter till träning och aktiviteter efter skolans slut. Vi ser gärna fler fritidsgårdar, som är en viktig samlingsplats för olika aktiviteter. Och vi motsätter oss alliansens sparbeting som man lagt på kulturskolan. Vi behöver se till så ungdomar kommer ut och rör på sig, i stället för att sitta framför tv:n och datorn. Det visar sig att ju mer folk är sysselsatta, desto mindre problem blir det i samhället.

Vi Sverigedemokrater vill möjliggöra för fler flickor att ansluta sig till olika idrotts- och fritidsaktiviteter.

 

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Pia Möller

Förvaltningschef: Liselotte Herrlin

VERKSAMHET

Utbildningsnämndens verksamhet är indelad i fyra verksamhetsområden. Verksamhetsområdet F-9 innefattar barn- och skolbarnomsorg för barn och ungdomar mellan 1 och 16 år. F-9 innefattar också skolverksamhet i förskoleklass, grundskola samt grundsärskola. Inom området F-9 bedrivs även kultur- och fritidsgårdsverksamhet.

Gymnasieverksamheten är en avgiftsfri och frivillig utbildningsform för ungdomar som gått ut grundskolan.

Övrig utbildning omfattar kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna.

Politisk verksamhet omfattar nämndarbetet inom utbildningsförvaltningen.

 

I den borgerliga alliansens tidigare förslag låg tidigare för 2018 låg en effektivisering på -16 663 mnkr. Efter budgetutskottets beslut tillsköts UN ytterligare 7,7 mnkr. Det innebär att UN:s effektivisering nu är -8 963 mnkr. Alltså kvarstår det fortfarande ett stort effektiviseringskrav på UN.

Höganäs skolor ska vara en plats för lärande och utveckling för alla stadens ungdomar. Såväl högpresterande som lågpresterande elever ska erbjudas fullgoda möjligheter att nå sina mål. För att klara det har staden ett stort ansvar att se till varje enskild individs behov. Elever som kunskapsmässigt ligger långt före  sina kamrater ska inte behöva hindras från att vidareutvecklas och de elever som ligger efter ska ges de möjligheter som behövs för att komma ifatt övriga elever.

Därför behöver undervisningen i våra skolor ytterligare individanpassas. Läraren måste veta var varje elev befinner sig, socialt, emotionellt och kunskapsmässigt. Läraren måste också känna till varje elevs unika förutsättningar, så att han/hon verkligen kan möta elevernas verkliga behov. Detta skulle gynna både de elever som ligger före samt de som ligger efter och skulle ge lärarna en ytterligare förståelse för varje elevs utveckling. Lärarna måste ges möjlighet och tid att fokusera på att undervisa. De ska inte behöva begravas i en massa administrativa uppgifter!

Höganäs kommuns skolor ska ha nolltolerans mot våld och hot. När elever och personal på stadens skolor blir mobbade eller på andra sätt utsätts för trakasserier måste staden agera kraftfullt. Det ska aldrig vara så att den utsatta eleven behöver flytta för att komma ifrån de som trakasserar vederbörande. Istället bör Barn- och Utbildningsnämnden utreda möjligheten att inrätta en jourskola i Höganäs kommun där stökiga eller mobbande elever kan placeras. Behovet av att öka antalet kuratorer inom Höganäs stads skolområde behöver också utredas.

När det gäller våra barns hälsa och framtida hälsa är det samhällets uppgift att ge dem de förutsättningar som krävs för att få ett hälsosamt liv. Motion och gymnastik är idag inte ett stort område inom skolan med många kulturer som försvårar för flickor och pojkar att leva hälsosamt. Sverigedemokraterna ser problemet med segregation redan bland unga och syftar att satsa på att alla skall motionera mera tillsammans. Segregation är kontraproduktivt för samhället och vi vill se till att motverka detta redan tidigt i barnens liv. Vi bör eftersträva att bevara den jämlikhet mellan könen som vi efter många decenniers strävande har uppnått i Sverige.

Vi Sverigedemokraterna anser att man inte bör göra skillnad på barn oavsett förutsättningar och ursprung. De som vill lära sig skall kunna göra detta i en trygg miljö. Nybyggnationen av skolor i staden bör ske i en sådan takt att den täcker befolkningsökningen i de olika stadsdelarna. Vi Sverigedemokrater ser också ett problem med alla friskolor i staden. Höganäs kommun bör ställa högre krav på de nya friskolor som ska få etablera sig i kommunen och på de redan existerande friskolorna. Det får inte vara så att vinstintresset från några enskilda aktörer ska äventyra kvaliteten för våra barns utbildning.  

Skolan har som ansvar att förbereda våra barn för framtiden. Barnens föräldrar bör därför ha mer inblick i hur barnen formas i skolan och få ett större ansvar för barnen även då de inte är hemma. Uppfostran är en central del i folkhemmet och föräldrar ska enligt Sverigedemokraterna bära del av ansvaret för det barnet gör i skolan.

Maten som serveras i våra skolor ska vara näringsrik och god. Köttet som serveras ska vara framtaget enligt svenska djurskyddslagar. Kött som slaktats efter rituella halal lagar ska inte tillåtas att serveras i skolorna. Sverigedemokraterna ser positivt på att maten som serveras i högre utsträckning ska vara ekologisk men menar att fokus bör ligga på att öka mängden mat som är närproducerad för att gynna våra svenska bönder.

Förskoleplatserna i Höganäs är ojämnt fördelade. I centrum råder det brist på förskoleplatser medan man i Nyhamn och Viken helt täcker behoven. Vår främsta kritik mot dagens barnomsorg riktar vi mot de allt ökande gruppstorlekarna.

Föräldrar som arbetar på oregelbundna tider måste också ges en möjlighet att få hjälp med barnomsorgen. Därför anser vi Sverigedemokrater att det är självklart att man inrättar ett Nattis där föräldrar som behöver det får hjälp med barnomsorgen.

Verksamhetsområdet F-9 innefattar barn- och skolbarnomsorg för barn och ungdomar mellan 1 och 16 år. F-9 innefattar också skolverksamhet i förskoleklass, grundskola samt grundsärskola. Inom området F-9 bedrivs även kultur- och fritidsgårdsverksamhet. Gymnasieverksamheten är en avgiftsfri och frivillig utbildningsform för ungdomar som gått ut grundskolan. Övrig utbildning omfattar kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna. Politisk verksamhet omfattar nämnda arbetet inom utbildningsförvaltningen.

Vårt förslag till beslut:

Vi Sverigedemokrater motsätter oss kraftfullt alliansens förslag på besparingar och effektiviseringar på nästan 9 miljoner kronor för 2018 och ännu större årliga besparingar för 2019 0ch 2020! Den styrande alliansen måste tro att det finns mycket luft i systemet eftersom man tror att det går att spara så mycket pengar inom skolans verksamhet utan att det kommer att märkas. Ett år kanske det går att effektivisera. Men hur ska det gå året därpå och åren framöver? Vi menar att det är helt feltänkt att tro att kommunen genom att spara på våra barns utbildning ska uppnå balans i kommunens budget! Att spara på utbildningen riskerar istället att bli  kontraproduktivt med risk att Höganäs kommun kommer att dala i rankingen som bästa utbildningsort i landet och riskera att inflyttningen till kommunen kommer att avta. Att skära ner på kommunens skolbudget i en situation där lönekostnaderna för personalen förväntas att stiga och elevantalet öka  och nya åtaganden hela tiden läggs på kommunerna av regeringen verkar inte speciellt smart!

Därför vill vi Sverigedemokrater för 2018 istället tillföra 15,5 miljoner kronor till kommunens utbildningsverksamhet och 7,5 miljoner kronor för 2019 och 2020.

Med dessa ökade resurser skulle man kunna skapa mindre klasser, få in flera lärare,  och därmed öka arbetsron i klassrummen. Pengarna bör också användas till att diagnostisera behovet av stöd i unga åldrar så att man så tidigt som möjligt kan sätta in hjälp.

Det ökade elevantalet på Kullagymnasiet, inte minst på IM programmet, kräver också att man tillför extra resurser till gymnasieskolan. Därför föreslår vi att 3 miljoner kronor öronmärks åt detta!

 

SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Peter Schölander

Förvaltningschef: Cathrine Eriksson

 

VERKSAMHET

I socialförvaltningens ansvar ingår avdelningarna Vård och omsorg, LSS-verksamhet (Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) och IFO (Individ- och familjeomsorg). Vård- och omsorg har ansvar för stöd och service till kommunens äldre och funktionsnedsatta. Här organiseras kommunens vårdboenden, hemvård, hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet, korttidsvård, fixartjänst, stöd till anhöriga och trygghetslarm.  Inom LSS-avdelningen finns särskilt boende, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidstillsyn, avlösar- och ledsagarservice. För vuxna finns inom IFO enheter för försörjningsstöd, stöd och vårdinsatser till personer med beroende av alkohol och droger, psykiatriska funktionshinder eller andra sociala förhållanden samt flyktingmottagning och serveringstillstånd. Inom IFO finns också en enhet för stöd och vårdinsatser till barn, ungdomar och familjer som har problem med alkohol, droger, ekonomi, relationer, psykiatriska eller andra sociala förhållanden samt familjerättsliga frågor.

 

Förvaltningens effektiviseringskrav för 2018 har minskats med 4.2 mkr från 11.9 mkr till 7.7 mkr.

I tabellen ovan ingår utökade kostnader som tillkommer på grund av förändringar som påverkar verksamheten. Dessa ryms inte i den tilldelade budgetramen. För år 2017 är det följande kostnader:

  • Personal till flyktingmottagande        4,4 mnkr
  • Gasdrivna bilar                                       1,2 mnkr
  • Ny lokal för Daglig verksamhet         0,6 mnkr
  • Övrigt                                                       1,1 mnkr
  • Summa                                                    7,3 mnkr

Om inte ytterligare medel tillförs verksamheten så behöver åtgärder sättas in. Förslag på sådana åtgärder är:

  • Upphöra med matdistribution inom hemvården Effektivisering av hemvården genom införande av digitalt nyckelhanteringssystem
  • Uppdelning av service och omvårdnad inom hemvården
  • Översyn av taxor och avgifter
  • Anställa personer för att undvika att betala ut försörjningsstöd

Vårt förslag till beslut:

Sverigedemokraternas arbete med budgeten syftar att ge  våra äldre och funktionshindrade i samhället en god och säker vård och omsorg. Genom att sätta in individuellt anpassade resurser, bistå och ge hjälp när den egna förmågan inte räcker till, ge trygghet, underlätta vardagen och skapa en meningsfull tillvaro.

För att effektivisera vården och tillgodose framtida behov ligger stort fokus på digitala lösningar och hjälpmedel. Hög prioritet har arbetet med e-hälsa och samarbetet med Region Skåne. Implementering av ny teknik i verksamheten ska vara en ständigt pågående process. Vi måste vara innovativa, tänka nytt för att hitta nya och bättre sätt att arbeta för att säkerställa kvaliteten.

Att arbeta med äldre är tungt, både fysiskt och psykiskt. Ett bevis på att så är fallet är att sjukfrånvaron hos personalen ökar. För att behålla bra personal och i framtiden kunna rekrytera kompetent personal måste åtgärder sättas in. Totalt behövs det mer personal i vården och speciellt undersköterskornas yrkesroll måste stärkas så att statusen på yrket höjs. Undersköterskornas yrkesroll är idag väldigt spretig. Undersköterskor är omvårdnadsexperter och ska arbeta utifrån den professionen. De ska tillgodose det omvårdnadsbehov som våra vårdtagare har. En stor del av deras arbetstid idag går åt till att sköta servicen såsom tvätt, städ, påfyllning av förråd etc. Detta menar vi är slöseri med kompetens. Genom att återinföra biträde/assistenter som sköter dessa arbetsuppgifter utnyttjar vi kommunens resurser bättre och mer kostnadseffektivt samtidigt som attraktionen för yrket ökar. Vid rekrytering och nyanställning av personal är goda kunskaper i svenska språket viktiga och ett absolut krav. Yttre religiösa kläder menar vi är olämpliga att bära.

Det är viktigt att socialförvaltningen satsar på kompetensutveckling för all sin personal för att stimulera personalen och öka kvaliteten på det arbete som utförs.

I takt med att vi blir äldre och lever längre ökar antalet dementa personer på våra boenden. Idag har 60 % av de boende någon form av demensnedsättning, men bara drygt hälften av våra vårdtagare har en diagnos. Vi anser att diagnosfrekvensen måste öka för att vi på bästa sätt ska kunna möta den enskilde individen på rätt nivå. All personal måste kunna hantera och förstå personer med demens. Kompetensutveckling med Silviacertifiering är bra och vi vill på sikt att merparten av kommunens boenden blir certifierade.

Maten är av stor betydelse för hälsa och välmående. Att få näringsriktig och välsmakande mat är en rättighet som bör tillmätas alla, även våra äldre. Att få maten tillagad och serverad nylagad stimulerar alla sinnen och ökar aptit och lust. Att bygga tillagningskök på våra boenden är kostsamt och tar tid. Ett kök vartannat år om byggnationen ska vara inom finansieringsramen. Vi vill emellertid att det ska gå fortare och anser ett nytt tillagningskök årligen vara mer lämpligt.

Många förbättringsåtgärder gällande måltidssituationen har gjorts under året men mer behöver göras. Både vad gäller smak och måltidsupplevelse ligger Höganäs under landets genomsnitt, vilket är oroväckande och helt oacceptabelt.

Förmånen att kunna bo kvar hemma allt längre är vad de flesta önskar och uppskattar. Trots stora hjälpinsatser kräver det mycket av de anhöriga. I vissa fall kan det bli ett jobb dygnet runt. Här är det viktigt att vi ser till de anhörigas behov av vila och återhämtning för att de ska orka med situationen. Vidare är det viktigt att kommunen erbjuder plats på servishem för alla de äldre som inte kan eller vill bo hemma.

Att ha en hemtjänst som arbetar under intraprenadliknande former är något vi gärna arbetar vidare med och successivt inför i verksamheten. Genom att planering och beslut fattas av de som står vårdtagaren närmast skapas bättre förutsättningar för en bra omsorg. Den kontinuitet som uppnås genom att man använder samma personal till vårdtagaren ökar tryggheten.

Träffpunkterna är välbesökta och mycket uppskattade av många äldre. De skapar en social gemenskap och tillhörighet. De är av stor betydelse för att motverka ensamhet.

De stora utmaningarna som ligger för nämnden framöver blir att kunna finansiera det ökade vårdbehovet, eftersom allt fler blir äldre och på att staten lämpar över kostnaderna för den utbyggda sjukvården på kommunerna. För att mota ”Olle i grind” har Höganäs kommun beslutat att bolagisera delar av Socialtjänsten i kommunen. Detta ställer vi Sverigedemokrater oss positiva till, men vi menar att förändringarna noga bör utvärderas och följas upp. Skulle det visa sig att utvecklingen inte motsvarar de förhoppningar som kommunen har bör avtalet rivas upp.  

Stora summor pengar satsas idag på olika Invandrarföreningar för att de ska kunna utöva sin egen kultur i vårt land. Tanken är säkert välment men vi är rädda att den blir kontraproduktiv. Istället för att snabba på integrationen av de nyanlända i vårt svenska samhälle riskerar dessa åtgärder att skapa subkulturer och utanförskap.

Vi Sverigedemokrater vill verka för att de nyanlända snabbt kommer in och etablerar sig i det svenska samhället. Vi anser att fokus bör ligga på att de nyanlända upplysas om seder och bruk, rättigheter och skyldigheter, genast de anländer till vår kommun och blir anvisade en plats att bo på.

Alla som kommer hit bör stimuleras till att bli en del av det svenska majoritetssamhället och på så vis få en trygghet i att ha sin identitet som svensk. Människans behov av att få tillhöra är av största vikt för individen. Inte förrän man ser sig som en del av gruppen kan man visa omtanke, känna samhörighet och i längden positivt bidra till samhällets utveckling.

 

Vi har en moralisk skyldighet att se till att alla kommunmedborgare även de nyanlända ska känna sig delaktiga i samhället. Den integrationspolitik som fram till idag bedrivits i landet också här i Höganäs ser vi som cynisk och omänsklig, Den har skapat utanförskap och andra klassens medborgare. Idag blir kommunerna hänvisade ett stort antal flyktingar varje år som man ska finna bostäder och platser i skolan til. För detta ersätter staten kommunerna fullt ut för dessa kostnader under de första två åren men härefter blir det kommunen själv som måste svara för alla övriga kostnader. En ekvation som aldrig kan gå med vinst för någon kommun.  Men när vi nu inser hur situationen ser ut, är det än viktigare att vi i Höganäs kommun verkligen arbetar med att integrationen ska bli så lyckad som möjligt.

Att få svar idag på en ansökan om försörjningsstöd kan ta upp till 10 dagar; detta är inte rimligt och vi anser att en medborgare ska kunna få svar på en arbetsdag. Vi vill att frågan utreds och svar ges till kommunstyrelsen innan utgången av 2017.

Antalet socialsekreterare behöver ökas, Kommunen måste lägga mer energi på att tillsätta de tjänster som fortfarande saknas och är vakanta. Att ha inhyrd tillfällig personal, vilket finns idag, ser vi inom Sverigedemokraterna inte som en bra ekonomisk lösning.

Det bör även anställas utbildad och kompetent personal på alla HVB-hem, då många av de nyanlända har svåra upplevelser i bagaget och kommunens personal inte har utbildning för detta kan det skapas stora problem. Utbildning för vård-och omsorgspersonal med rätt kompetens motsvarar en eftergymnasial utbildning med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete, eller en högskoleutbildning med motsvarande inriktning.

Kommunens svaga och utsatta personer måste garanteras stöd. Ingen med psykisk ohälsa eller med missbruksproblem ska behöva bli åsidosatt,. De har lika stor rättighet till tak över huvudet som alla andra. Det kan ju inte vara rimligt, som det är idag, att människor som aldrig har bott i Sverige ska gå före dessa människor och våra studerande ungdomar i bostadskön.

Förslag till åtgärder effektiviseringar

Avgift för vissa hjälpmedel 1,2 mnkr
Förändrad rutin för rapportering på HVB hem, muntlig-digital 0,4
Förändrad nattbemanning på HVB hem 0,5
Översyn av antalet patienter per sjuksköterska 0,5
Översyn av dubbelbemanningen i hemtjänsten 1,5
Översyn av bemanningen inom hemtjänstens nattpatrull 1,0
Städ var tredje vecka istället för varannan 0,5
Hjälp att handla via webben 0,2
Utreda möjligheten till förbättrad hantering av matdistributionen 1,5
Fler anställningar med statligt stöd 1,5
Utreda avgifter 1,0
Kompetensutveckling -1,5
Digitalt planeringsverktyg i hemtjänsten
Samlokalisering av hemtjänst
Rekrytering
Digitalisering mm
Summa 8,3 mnkr

Vi Sverigedemokrater upplever att alliansen sparbeting för 2018 kan vara relevant och genomförbart utan att kvaliteten i vården försämras. Däremot tror vi inte att det är möjligt att genomföra de planerade besparingarna för 2019-2020 utan att det skulle påverka vården och verksamheten negativt.

Därför föreslår vi att man tillför socialförvaltningen och det nybildade Vårdbolaget 7,5 mnkr för 2019 och 2020.

För att täcka dessa extra kostnader till omsorg och skola föreslår vi Sverigedemokrater att man höjer kommunalskatten med 25 öre. Därigenom kommer  kommunen årligen att få in ca 15,5 miljoner kronor årligen varav 7,5 mnkr från och med 2019 ska öronmärkas för vård och omsorg.  Med dessa pengar vill vi satsa på att öka personaltätheten på våra äldreboenden och att ge äldrevården lite extra pengar i kassan så att våra äldre kan få åldras med värdighet och få god omvårdnad.

Vi vill att delar av dessa pengar också satsas på att bygga upp en avdelning för demensvård på Väsbyhemmet med möjlighet att ta emot 10 personer. För detta krävs både extra kunskap och kompetens bland personalen.

Avslutning och sammanfattning