Några av våra hjärtefrågor | Sverigedemokraterna i Höganäs

Några av våra hjärtefrågor

SD Höganäs – Folkets parti!

För oss  Sverigedemokraterna är vården en av de viktigaste frågorna. Vi Sverigedemokrater i Höganäs vill att kommunen redan nu tar höjd för det ökade antal äldre som på sikt ska få vård och omsorg i vår kommun. Vi måste bygga flera äldreboenden och bygga ut hemsjukvården.

I takt med att vi blir äldre och lever längre ökar antalet dementa personer på våra boenden. Idag har redan 60 % av de boende någon form av demensned-sättning, men bara drygt hälften av våra vårdtagare har en diagnos. Vi anser att diagnosfrekvensen måste öka för att vi på bästa sätt ska kunna möta den enskilde individen på rätt nivå. All personal måste kunna hantera och förstå personer med demens. Kompetensutveckling med Silviacertifiering är bra och vi vill på sikt att merparten av kommunens boenden blir certifierade. Därför gläder vi oss över att Höganäs kommun anställt en ansvarig demenssamordnare med Silviacertifiering

För att garantera att våra gamla tas om hand av kvalificerad och lämplig personal vill vi att kommunen inför en lämplighetstest för alla som ska nyanställas på våra äldreboenden där kravet på goda kunskaper i svenska är viktigt.   

Maten inom äldreomsorgen ska hålla en hög kvalitet. Den måste få kosta, den ska vara vällagad och näringsrik och en hög grad av valfrihet skall eftersträvas.


Höganäs skolor ska vara en plats för lärande och utveckling för alla stadens ungdomar. Såväl högpresterande som lågpresterande elever ska erbjudas fullgoda möjligheter att nå sina mål. Staden har ett stort ansvar att se till att varje enskild individs behov tillgodoses. Elever som kunskapsmässigt ligger långt före sina kamrater ska inte behöva hindras från att vidareutvecklas, och de elever som ligger efter, ska ges de möjligheter och resurser som behövs för att komma ifatt övriga elever.

Vi Sverigedemokrater vill framhålla vikten av att det svenska språket är nyckeln till en lyckad integration av stadens invånare med utländsk bakgrund. Därför menar vi att svenska ska vara obligatoriskt som språk i såväl korridorer som klassrum. Detta leder till en snabbare språkinlärning men även till att alla blir inkluderade oavsett språkkunskaper.  Vidare menar vi att staden bör bli en försökskommun för slopad skattefinansierad modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan.

Höganäs kommuns skolor ska ha nolltolerans mot våld och hot. När elever, eller personal, på stadens skolor blir mobbade eller på andra sätt utsätts för trakasserier måste staden agera kraftfullt. Det får aldrig vara så att den utsatta eleven ska behöva flytta för att komma ifrån de som trakasserar vederbörande. Istället bör Utbildningsnämnden förstärka jourskolans uppdrag i Höganäs så att stökiga eller mobbande elever kan omplaceras.

Ett starkare och enhetligare ledarskap måste genomsyra hela kommunens skolorganisation, från Utbildningsförvaltningen – till kommunens alla rektorer och vidare till lärarkåren. Stök och bråk på lektionerna får inte tolereras! I varje klassrum i hela Höganäs kommun måste det finnas arbetsro.

Vi Sverigedemokrater menar att det aldrig är rätt att spara på skolan och vården. Och allra minst i en situation när alliansen skryter om att man skapat ett överskott i verksamheten. Vi tycker  det rimmar dåligt med den ambitionsnivå som Höganäs kommun har för sina skolor där vi nu ser att Höganäs kommun sjunkit ner i skolratingen till en 65:e plats. Istället bör vi gemensamt anstränga oss för att vi åter ska bli en av Sveriges 20 bästa skolkommuner.

Ett annat viktigt område är också infrastrukturen. Som de flesta vet har sträckningen av väg 111 stötts och blötts i många år och ännu har vi inte sett slutet på denna långbänk. Vi Sverigedemokrater vill arbeta för att det nu äntligen tas beslut att på riktigt lösa trafiksituationen genom Strandbaden och Nyhamnsläge. Sommartid är denna väg en av de allra högst trafikerade vägsträckorna i hela kommunen. Den tunga trafik som under hela året går genom centrala delar av Höganäs bör och ska få en bättre och säkrare sträckning.

Naturligtvis måste hänsyn tagas till industrin på norra sidan av centrum, då dessa står för betydande skatteintäkter för kommunen.

 

Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor. Främst har det rört sig om ett begränsat antal invandrare från kulturellt och geografiskt närliggande nationer, vilket gjort att dessa invandrare har kunnat assimileras in i den svenska nationen. Trots att problem inte har saknats har denna historiska invandring i flera fall haft en positiv nettoinverkan på samhället. Tendensen i modern tid har varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder och kulturkretsar. Trots att det inte saknas exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat sig och bidragit till det svenska samhället under senare tid, så är ändå den sammanlagda nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder starkt negativt, såväl ekonomiskt som socialt. Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.

Sverigedemokraterna värnar om asylrätten, men vill samtidigt betona att rätten att söka asyl inte är detsamma som rätten att bli beviljad asyl. Flyktinginvandringen bör vara begränsad till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de livshotande konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man har flytt ifrån varar. Flyktingpolitiken skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats, i krisområdenas närhet. Detta ger oss förutsättningar att nå de allra mest nödlidande och medför dessutom att vi kan hjälpa betydligt fler flyktingar för samma summa pengar jämfört med en modell där stora grupper av flyktingar hjälps i Sverige. Reglerna för anhöriginvandring måste vara utformade på ett sådant sätt att de inte bidrar till att skapa ökad segregation eller andra sociala och ekonomiska problem. Att av ekonomiska skäl tvingas stanna i ett land där man inte trivs och inte vill leva är destruktivt för såväl landet som för den enskilde individen. Ett aktivt och generöst stöd skall därför ges till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer.

Önskar du bli medlem i SD Höganäs gå då in på vår hemsida och leta upp länken för medlemskap: https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/

Parlamentariska gruppen

SD Höganäs