Nyheter från parlamentariska gruppen | Sverigedemokraterna i Höganäs

Nyheter från parlamentariska gruppen

Artikel i HD 14/11 2019 om förslaget till utbyggnad av hamnen

Massivt motstånd mot båtuppställning på Margreteberg

Även kommunstyrelsen säger ja till att bygga ett hotell med 50-60 rum på båtuppställningsplatsen i Höganäs hamn. Men SD ville skicka tillbaka hela förslaget. Samtidigt jäser motståndet mot en eventuell båtuppställningsplats på Margreteberg.

Här tänker sig kommunen det planerade hotellet.Bild: Sven-Erik Svensson

Nu har ytterligare ett steg tagits i frågan kring vad som ska hända i Höganäs hamn. Fullmäktige har tidigare slagit fast att den plats där båtarna ligger på vintern ska utvecklas småskaligt. Man har även vänt ryggen åt privata bostäder och höghus på platsen som orsakade folkomröstningen 2014.

Kommunstyrelsen godkänner nu förslaget att dra igång en planprocess för att möjliggöra ett hotell med 50-60 rum. Hotellbygget ska också kombineras med något mer som kan driva på besöksnäringen.

Samtidigt ska man undersöka intresset hos olika investerare för ett hotell. Senast i februari nästa år ska det återrapporteras i frågan till kommunstyrelsen.

Frågan var båtarna ska hamna någonstans ingår också i beslutet. Ett alternativ är en hed på Margreteberg där smärgelfabriken tidigare låg. Där vill kommunstyrelsen dra igång en planprocess för att tillåta båtuppställning, ställplatser för husbilar, camping och parkering, men även natur och rekreation ska ingå i planuppdraget.

Kommunen köpte marken tidigare i år av Höganäsbolagets ägare Lindéngruppen. Och man har nu förankrat att det ska gå att köra båtarna från hamnen via bolagets industriområde.

Carl Hellberg är ordförande i Strandbadens byaförening. De protesterar mot dragningen av väg 111 i ny översiktsplan.Bild: Anders Malmberg

Planerna på en båtuppställningsplats möter hårt motstånd i Strandbaden. Byaföreningen föreslog redan i samband med kommunens köp att att området ska användas som naturområde.

Vi vill absolut inte ha någon båtuppställningsplats i ett fantastiskt naturområde. När vi fick höra talas om detta tog vi först inte detta på allvar, säger ordförande Calle Hellberg.

Men sedan när de fick klart för sig att det stod i köpekontraktet att Höganäsbolaget tillåter genomfart två helger om året, insåg byaföreningen att det fanns allvar bakom planerna.

Man kan säga att kommunen snyggar upp i hamnen och gör av med skiten i Strandbaden. Det naturliga vore ju att ha en båtuppställningsplats så nära Höganäs hamn som möjligt.

Byaföreningen ska nu uppvakta fullmäktigeledamöterna för att försöka få gehör för sina synpunkter.

Vi måste få ut budskapet hur tokigt detta är, säger Calle Hellberg.

Han litar inte ett dugg på kommunledningen som säger att det finns fler alternativ än Margreteberg.

För mig låter det som att man tydligt bestämt sig att det ska vara på Margreteberg.

Men kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander (M) säger att inget är spikat än.

Vi tittar på flera platser. Jag vill inte gå in på vilka för då blir det samma liv där, säger Peter Schölander.

Det är klart att jag har stor förståelse för Strandbadenbornas synpunkt. Men den intressekonflikten finns var vi än hamnar. Idag är området planlagt som industrimark. Det kunde varit värre än att ställa lite båtar där på vintern, fortsätter han.

Kommunstyrelsen är oenig. Sverigedemokraterna ville att hela förslaget skulle återremitteras och arbetas om.

Vi tycker inte att man kan lägga fram förslaget förrän man har löst det här med båtuppställningsplatsen. Vi anser att det är helt olämpligt att ha det vid gamla smärgelfabriken, säger Leif Löwegren (SD).

Själva hotellplanerna i hamnen har partiet däremot inget emot.

Vi är positiva till det. Men vad gäller båtuppställning så finns det andra bra alternativ. Nere vid reningsverket finns det en bit mark. Det blir inte heller så långa transportsträckor, säger han.

SD reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut. Precis som i kommunstyrelsens planutskott deltog Socialdemokraterna inte i beslutet. Alliansen i form av M, C och KD fick dock stöd för sin synpunkt av MP.

Bo Lingebrant är ordförande i Höganäs båtsällskap och är inte heller förtjust i båtuppläggning på Margreteberg.Bild: Anders Malmberg

Inte heller hos Höganäs båtsällskap faller det i god jord att köra båtarna till Margreteberg för vinterförvaring.

Vi vill ha kvar så många båtar som möjligt i närheten av hamnen. Det blir bökigt och en helt annan logistik att köra båtarna till Margreteberg. Cirkusplatsen tycker vi är okej. Men vi ser inte att frågan är avgjord än, säger ordförande Bo Lingebrant.

Susanne Ravani som drog igång kampanjen Rädda Höganäs hamn är inte imponerad över hotellplanerna i Höganäs hamn.Bild: ANNA WAHLGREN

Susanne Ravani stod i bräschen för opinionen mot de tidigare planerna på höghus och privatbostäder i hamnen. Hon är inte imponerad av kommunens senaste steg.

Efter alla diskussioner och folkomröstning kan jag tycka att man kunde ha kommit på något mer spännande och fantasifullt än ett litet hotell. Hur mycket mötesplats är ett hotell egentligen? frågar hon sig.

Hon efterlyser något som inte bara vänder sig till turister och tillfälliga besökare.

Jag hade varit mycket gladare om man hittat på något för folk som bor i Höganäs och i kommunen.

Att forsla båtarna till Margreteberg gillar hon inte heller.

I en levande hamn måste det finnas båtar. Då får man acceptera en båtuppställningsplats. Det måste vara möjligt att kombinera båtlivet och göra det till en positiv mötesplats, säger Susanne Ravani.

—–

Skriftlig reservation i KS 11/9 2019 angående förslag till utbyggnad av hamnen:

Så länge man inte funnit en hållbar lösning på var båtar och husbilar ska ställas upp och förvaras när de avvisas från hamnområdet avslår vi förslaget! Det enda förslag som redovisas som tänkbart alternativ till nuvarande uppställningsplats är tomten där den gamla Smärjelfabriken låg nere vid Strandbaden och Margreteberg. Enligt vår åsikt lämpar sig inte denna tomt för detta ändamål vilket också de boende i området och Strandbadens byaförening menar.

Sverigedemokraterna Höganäs

Insändare HD Vårdprogram Kullagymnasiet:

”Kullagymnasiet behöver ett vård- och omsorgsprogram”

SD vill starta nytt program på Kulla och samtidigt fixa ny vårdpersonal.

Höganäs, liksom alla andra kommuner i Sverige, står inför en oerhört stor utmaning inför framtiden. Vår befolkning blir äldre och äldre och grupperna äldre och unga kommer att öka långt mer än de i arbetsför ålder.
Redan nu är det svårt att rekrytera kompetent och utbildad personal till vården. Samtidigt ser vi hur den styrande majoriteten drar ner på anslagen till vården och skolan men kamouflerar nedskärningarna med fina ord som ”effektivisering och besparingar.”
I vårt budgetförslag tryckte vi Sverigedemokrater på att vi vill ha ett vård- och omsorgsprogram i kommunen. Alla kommuner har inte fördelen av att ha en egen gymnasieskola. Men vi tycker inte att kommunen utnyttjar vår gymnasieskola på bästa sätt.
Att starta ett vård- och omsorgsprogram är kanske inte det mest attraktiva och lönsamma man kan göra på kort sikt. I ett vidare perspektiv ser vi att det finns enorma samarbetsmöjligheter med vårt kommunala omsorgsbolag och hela vårdsektorn.
Samtidigt får vi också större möjligheter att behålla de ungdomar som läser vård och omsorg i kommunen och på så sätt kan vi säkra upp vår egen bemanning för framtiden.
Men det kan inte vänta! Om vi i den bästa av världar kan starta programmet redan till nästa höst kommer de första färdigutbildade undersköterskorna vara klara först 2023.
Vi måste göra något för att på sikt säkra vår bemanning inom vården i kommunen och situationen kommer bara att förvärras ju längre vi väntar med att agera. Vi ser detta nya vård- och omsorgsprogram som ett utmärkt komplement till den vårdutbildning vi redan har i kommunen genom vuxenutbildningen.
I samtal med majoriteten av partier i kommunen har vi förstått att de flesta partierna delar vår uppfattning om att vi behöver en egen vård- och omsorgsutbildning i Höganäs. Så varför vänta?

Christian Johansson, gruppledare SD Höganäs, ledamot socialnämnden
Leif Löwegren, ledamot kommunstyrelsen och utbildningsnämnden

12 februari

Vid KS möte reserverade vi oss mot besluten om att bygga ett nytt Kulturhus innan man utrett hur tomten där läkarvillan ligger idag ska användas till. Vi lämnade in en skriftlig reservation med följande ordalydelse:

Reservation

Vi gläder oss över det helhetsgrepp som kommunen försöker ta kring centrumutvecklingen i Höganäs. Ett nytt Kulturhus, en ombyggnation av Storgatan och byggnationer i både Folkparken, hamnen och på Lidl tomten, med tankar på nya affärs och kulturstråk genom hela staden så kommer det att ge oss ett helt nytt centrum.

Vad vi däremot inte riktigt förstår är varför man inte i detta sammanhang också blir färdig med förhandlingarna om ett friköpande av tomten där den gamla läkarvillan ligger. Vi vet att det förekommit förhandlingar med ägarna men att dessa gått i stå.

De stora möjlighet det skulle innebära för en centrumplanering att även kunna disponera denna stora tomt med sitt unika läge mitt i Höganäs centrum, mellan Storgatan och Köpmansgatan, skulle ge kommunen helt nya möjligheter att bygga det centrum vi höganäsbor helst skulle vilja ha.

Därför föreslår vi att beslutet om ett nytt kulturhus skjuts upp till dess att kommunens förhandlingar om att köpa in läkarvillan slutligen lösts.

Sverigedemokraterna Höganäs
Leif Löwegren/Gudrun Zettergren

Vi reserverade oss också muntligt mot Höganäshems förslag att kommunen ska subventionera byggandet av billiga bostäder för invandrare och människor med sociala problem.

 

Skriftlig fråga till
Kommunalråd
Peter Schölander (M)

Vi gläder oss över det helhetsgrepp som kommunen försöker att ta kring centrumutvecklingen i Höganäs. Ett nytt Kulturhus, en ombyggnation av Storgatan och byggnationer i både Folkparken, hamnen och på Lidl tomten, med tankar på nya affärs och kulturstråk genom hela staden så kommer det att ge oss ett helt nytt centrum.

Vad vi däremot inte riktigt förstår är varför man inte i detta sammanhang också blir färdig med förhandlingarna om ett friköpande av tomten där den gamla läkarvillan ligger. Vi vet att det förekommit förhandlingar med ägarna men att dessa gått i stå.

De stora möjlighet det skulle innebära för en centrumplanering att även kunna disponera denna stora tomt med sitt unika läge mitt i Höganäs centrum, mellan Storgatan och Köpmansgatan, skulle ge kommunen ännu större  möjligheter att bygga det centrum vi höganäsbor helst skulle vilja ha.

Sverigedemokraterna Höganäs

2109-01-20

 

 

 

 

Yrkande om återremiss av förslag om folkhälsoprogram för 2019-2022 i Höganäs Kommun.

I genomsnitt 25 procent av vår befolkning drabbas någon gång i livet av depression och/eller

ångestsyndrom. Under 2013 kostade psykisk ohälsa samhället 21 miljarder kronor i sluten psykiatrisk vård och 30 miljarder kronor i sjukskrivningar. Psykisk ohälsa är den

enskilt största anledningen till de höga sjukskrivningstalen. Under 2017 berodde nästan hälften av alla sjukskrivningar på grund av någon form av psykisk ohälsa. Mellan åren 2010 och 2016 mer än fördubblades antalet sjukskrivningar på grund av psykiatriska diagnoser.

Att då anta ett lokalt folkhälsoprogram för Höganäs kommun som inte anger hur dessa stora problem långsiktigt ska tacklas det tycker vi är fel. Visserligen bedrivs det både på nationell och kommunal nivå redan ett enormt arbete med psykisk ohälsa. Men då psykisk ohälsa är den i särklass största utmaningarna för samhället bör detta arbete också synliggöras och specificeras i vårt lokala folkhälsoprogram.

Därför yrkar jag tillsammans med SD Höganäs fullmäktigegrupp återremiss av förslaget till nytt folkhälsoprogram för 2019-2022 för att man ska få tid att vidareutveckla tankarna och skrivningarna på hur Höganäs kommun ska arbeta med att förhindra psykisk ohälsa på lång sikt.

SD Höganäs fullmäktigegrupp

Christian Johansson

Gruppledare SD Höganäs

 

Höst/Vinter 2018-2019

 

Sverigevänner!

 

Trots att det fortfarande är kaosartat i riksdagen så börjar ändå lugnet att på kommunal nivå äntligen att lägga sig efter höstens val. I skrivande stund har den nya fullmäktigegruppen hunnit med 4 fullmäktigemöten med ett 5:e bara två veckor bort.

Det har varit en intensiv start där undertecknad tog på sig rollen som gruppledare. Efter lite turbulens precis innan valet och efter valet har mötena avlöst varandra med korta mellanrum. Men som sagt – nu lägger sig lugnet och de stora frågorna/besluten i fullmäktige är avklarade.

Tyvärr, för oss, fick alliansen återigen egen majoritet. Det innebär att vi som oppositionsparti har ytterligare 4 år framför oss där vi egentligen bara kan komma med idéer. Alliansen har precis som efter de senaste valen möjlighet att släppa igenom och fälla precis vilka förslag de själv vill. Men det hindrar självklart inte oss från att lägga fram de förslag vi tycker är bäst och att kämpa för dessa!

När det kommer till kommunens politiska organisation blev Moderaternas Peter Schölander åter vald till kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande tillsammans med Centerns Ulf Molin som 1a vice ordförande och Socialdemokraternas Lennart Nilsson som 2a vice ordförande.

I fallet med 2a vice ordförande beslutade vi oss för att ställa oss bakom Liberalerna och Miljöpartiets kandidat då vi ansåg att det hade kunnat gynna oss bättre. Tyvärr valde Alliansen att rösta fram Socialdemokraterna. Även när det kom till kommun-styrelsens uppbyggnad så valde Alliansen att ingå en valteknisk samverkan med Socialdemokraterna för att stoppa Liberalerna och Miljöpartiet. Därmed blockerade de våra möjligheter att få några platser i arbetsutskotten. Utan deras valsamverkan (Alliansen + S) så hade även vi haft chans att få fler platser genom ett proportionellt val. Men precis som vi ser på riksplanet så är respekten för valresultatet och väljarna åsikter lika låg i kommunen.

På det senaste kommunfullmäktigesammanträdet fick vi valt in de personer som ska sitta i kommunens nämnder. Men genom alliansens makt så har vi tyvärr inte fler platser nu än vad vi har haft de senaste 4 åren (1 ordinarie + 1 ersättare). Däremot upplever vi att vi nu har en starkare grupp och därför ser vi de 4 kommande åren som en startsträcka där vi ska förbereder oss för att vi verkligen ska kunna göra skillnad 2022!

Under 2019 kommer vi se till så att våra möten inför kommunfullmäktige kommer att vara öppna för alla medlemmar. Har du några synpunkter på vårt arbete något du tycker att vi ska lyfta i fullmäktige/nämnder så är du hjärtligt välkommen att framföra dem till oss. Mer info om detta kommer att mailas ut till medlemmarna efter årsskiftet.

Avslutningsvis vill jag tacka alla er 2160 (12,29%) Höganäsare som röstade på oss i kommunvalet och jag ser fram emot 4 spännande år i vår vackra kommun! Nedan följer en lista på de personer som kommer att representera SD i de olika nämnderna.

 

Med vänlig hälsning

Christian Johansson, Gruppledare Sverigedemokraterna Höganäs

Christian.m.johansson@sd.se

 

 

 

 

Representation från SD i nämnder 2018-2022

Nämnd Ordinarie Ledamot Ersättande Ledamot
Kommunstyrelsen Leif Löwegren Gudrun Zettergren
Socialnämnden Christian Johansson Hasse Johansson
Utbildningsnämnden Leif Löwegren Gudrun Zettergren
Bygg och Miljönämnden Sixten Paulsson  Sören Ravn