Sverigedemokraterna i Höganäs | Folkets parti | Sida 4

Sverigedemokraterna Höganäs

 

Välkommen till Sverigedemokraterna i Höganäs

 

NYTT MÅNADSBREV!  

 

 • VEM HAR DEN EFFEKTIVASTE KLIMATPOLITIKEN?

  Av leiflowegren den 26 augusti, 2018
  0

  Sommarens torka och skogsbränder har inför valet ökat intresset för klimatpolitik. I vanlig ordning har Sverigedemokraterna utsetts till det svarta fåret, med en politik och en retorik som avviker från andra partier.

  Det som uppenbarligen provocerar är att oppositionspartiet inte fullt ut accepterar berättelsen om världens förestående undergång och Sveriges avgörande roll för frälsningen. Utrymmet i en krönika medger inte någon djupare analys av detta, men det är återigen SD som står för realismen och vågar gå mot strömmen. Det är bra.

  Med detta sagt vill även det Sverigevänliga partiet se ett minskat oljeberoende och minskade utsläpp av växthusgaser och det finns en genomtänkt politik för detta. Regeringen å sin sida mäter sina klimatsatsningar i pengar och stora ord, inte i vilken effekt satsningarna får. Det är ineffektivt och respektlöst gentemot skattebetalarna. Svadan av svulstiga utspel från Miljöpartiet och Isabella Lövins svindyra flygresor gör inte saken bättre.

  Nu har faktiskt klimatpolitikens effektivitet granskats i en rapport, som nyligen gavs ut av Timbro, ”Effektiv klimatpolitik?”. Rapportförfattaren Ellen Gustafsson listar flygskatt, bonus-malus-beskattning av fordon, klimatklivet, höghastighetståg, elfordonspremien, industriklivet och elbusspremien som ineffektiv politik för minskning av utsläppen. Sverigedemokraterna avvisar samtliga samtliga dessa satsningar, med undantag för industriklivet.

  Timbros rapport lyfter fram internationella åtgärder som mest effektiva, med många gånger större utsläppsminskningar per satsad krona jämfört med högre hängande frukter på hemmaplan. Detta ställer M och SD i positiv dager, eftersom partierna prioriterar något som kallas CDM (Clean Development Mechanism), alltså man vill finansiera projekt i andra länder.

  Eftersom Moderaterna budgeterade mer för detta inför 2018 får man allra störst effekt för sin politik, men om rapporten hade varit uppdaterad med Sverigedemokraternas mest aktuella utspel hade båda partierna hamnat sida vid sida. Sverigedemokraterna har alltså, enligt detta resonemang, tillsammans med Moderaterna den mest effektiva politiken för utsläppsreduktioner.

  Rapporten tar dock inte upp biodrivmedelspolitiken, vilket är en stor svaghet. Det är en i allra högsta grad relevant aspekt vad gäller klimatpolitikens kostnadseffektivitet. Både Alliansen och vänsterregeringen har varje år, i samförstånd med varandra, bränt miljardbelopp på skattelättnader för att Sverige ska importera biodrivmedel från den internationella marknaden. Det kostar alltså avsevärt mer än elfordonspremien, industriklivet och elbusspremien tillsammans, vilket passerar under radarn i Timbros rapport.

  Denna politik är i bästa fall just ineffektiv, i värsta fall kontraproduktiv, vilket beror på biodrivmedlens indirekta effekter. Det går åt energi att framställa dem och de orsakar också stora utsläpp när land tas i anspråk och naturen trängs undan för deras produktion.

  På europeisk nivå har kritiken varit massiv mot att jordbruksprodukter används för att producera biobränsle, just eftersom det orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Och Sverige med sin höga biodrivmedelsimport är inte ett föredöme (även om många tror det), utan ett avskräckande exempel. Som enda parti i riksdagen har Sverigedemokraterna motsatt sig denna politik.

  I den verkliga världen har Sverigedemokraterna alltså en mycket konstruktiv politik, som går ut på att Sverige ska dra sitt strå till stacken för att minska oljeberoendet och de globala utsläppen av växthusgaser, samtidigt som symbolåtgärder avvisas och nationella intressen tas tillvara. Men framställs förstås som det svarta fåret i den mediala rapporteringen.

  Och vem är egentligen förvånad över det?

  Tomas Brandberg Samtiden  26 AUGUSTI, 2018

 • Valmanifest SD Höganäs 2018

  Av leiflowegren den 16 augusti, 2018
  0

  För ett bättre Höganäs!

  För oss Sverigedemokrater är det viktigt att
  alltid sträva efter att bli bättre. Det kan
  aldrig bli bra nog.

  Vi Sverigedemokrater i Höganäs är beredda
  att ta ansvar — att bli bättre för varje dag!
  Vi är garantin för utveckling, samtidigt
  som vi inte accepterar några försämringar
  för äldre och andra grupper som saknar möjlig-
  het att göra sina röster hörda.

  Vi ska verka för att invånarnas skattemedel
  prioriteras rätt, idag t.ex prioriterar kommunen 60
  miljoner kronor till ombyggnad av Storgatan;
  samtidigt som man har sparkrav på omsorg och skola.

  Vi hoppas på din röst i årets kommunalval. Din röst betyder mycket för oss. Det är en röst på förnuft, omtanke och trygghet i Höganäs, samt en fortsatt utveckling av vår fantastiska kommun.

  En röst på Sverigedemokraterna är en röst på förbättring – på riktigt!

   

  Om vi kommer till makten vill vi skapa:

  En fungerande skola

  Höganäs skolor ska fungera som en plats där eleverna får relevanta kunskaper och fostras till goda samhällsmedborgare.
  Såväl högpresterande som lågpresterande elever ska erbjudas fullgoda möjligheter att nå sina mål. Staden har ett stort ansvar
  att se till att varje enskild individs behov tillgodoses. Elever som kunskapsmässigt ligger långt före sina kamrater ska inte
  hindras från att vidareutvecklas och de elever som ligger efter ska ges de möjligheter och resurser som behövs för att komma
  ifatt.

  Mobbing och diskriminering ska motarbetas bestämt.  Höganäs skolor ska ha nolltolerans mot våld och hot både mot elever
  och lärare.

  Vi Sverigedemokrater i Höganäs vill:

  • Satsa på arbetsro och ordning i skolan.
  • Öka vuxennärvaron samt stärka lärarnas auktoritet
  • Hemspråksundervisningen bör slopas och större vikt läggs på det svenska språket.
  • Öka resurserna i skolan så att lärare kan ägna sig åt kärnverksamheten

   

  Trygghet på gator och torg

  Utanförskap och hopplöshet är ett samhällsproblem som idag dominerar i flera områden i Sverige.  En grundläggande rättighet i en rättsstat är att ingen ska behöva utsättas för ett brott. Samtidigt visar undersökningar att fler och fler personer, inte minst kvinnor, känner sig otrygga och inte vågar gå ut på kvällarna.
  Här i Höganäs har vi sett hur inbrott i både hus, lägenheter och bilar har eskalerat. Om respekten för lag och ordning ska upprätthållas måste grov brottslighet straffas hårt för att markera att samhället sätter sina laglydiga medborgare i första rummet.

  Vi Sverigedemokrater i Höganäs vill:

   

  • Se till att vi har en polisstation med bemanning dygnet runt
  • Öka polisens besök i våra skolor för att informera om hur samhället fungerar
  • Se en nolltolerans mot våld, hot, klotter och skadegörelse
  • Öka polisens närvaro på gator och torg, framförallt på kvällstid

   

   

   

   

   

  En värdig ålderdom

  Svensk sjukvård har tidigare varit en förebild för omvärlden, nu är det tvärt om. Nedskärningar görs löpande och kamoufleras av de styrande i ord
  som ”effektivisering”. Vi i Sverigedemokraterna vill att arbetsmiljön för de anställda inom omsorgen löpande ses över. Det behövs fler händer för att
  motverka stress och sjukskrivningar samtidigt som hembesöken hos de äldre och sjuka i största möjliga mån ska ske av samma personer. Prioriteten
  ska alltid ligga hos de som behöver det. Man ska kunna åldras med värdighet! Att många äldre tvingas leva på en månadsinkomst som är lägre än
  normen för försörjningsstöd är en regelrätt skandal!

  Sverigedemokraterna i Höganäs vill:

   

  • Öka valfriheten för de äldre så att de kan välja  om de vill bo kvar hemma eller på ett vårdboende
  • Satsa på kompetensutveckling, kvalité samt uppföljningar inom vårdyrket
  • Höja lönen och införa en karriärstege på vårdyrket för att göra personalen mer motiverade
  • Inrätta lämplighetstest vid nyanställningar inom vården där det ställs krav på svenska språkkunskaper.

   

  En rätt prioriterad utveckling

  Kommunen måste utvecklas. Det är det ingen som ifrågasätter. Vi i Sverigedemokraterna ifrågasätter dock hur makthavarna i vår kommun använder
  och missbrukar våra skattepengar. Många dåliga upphandlingar görs och flera projekt kostar långt än de behöver göra. Höganäs behöver ett företagsvänligt klimat. Som företagare ska det vara lätt att etablera sig och expandera när det behövs.

  Sverigedemokraterna i Höganäs vill:

  • Ge kommuninvånarna mer makt att påverka stora beslut genom fler folkomröstningar som t.ex. Storgatan och hamnens framtid.
  • Att kommunen använder sig av kompetenta upphandlare.
  • Att det tas fram en fullgod plan på hur den ökade befolkningsmängden kommer att påverka våra skolor och vårdinrättningar.
  • Att mer fokus läggs på att ”liva upp” Höganäs övre.

 • ÅKESSON: VI ÄR ENDA GARANTEN FÖR EN KURSÄNDRING

  Av leiflowegren den 12 augusti, 2018
  0

  I sitt sommartal i Sölvesborg inför tusentals åhörare förklarade Jimmie Åkesson varför man ska rösta på hans parti: Vi är enda garanten för att vända den katastrofala utveckling som både röda och blåa regeringar skapat.

  Jimmie Åkesson inledde med att tala om sommarens skogsbränder och torka.

  – Att göra politik av hur vädret ser ut en enskild sommar är helt enkelt inte seriöst. Det är den lägsta formen av populism. Däremot har den här sommaren gjort att vi fått upp ögonen för hur sårbara vi faktiskt är. Vår krisberedskap är usel. Ansvaret vilar tungt hos både den nuvarande och den tidigare regeringen. För det ska de ställas till svars den 9 september!

  Beröm gav han istället till de som deltagit i insatserna.

  – Många är de hjältar som i veckor fört en heroisk kamp mot de många bränder som rasat över stora delar av landet. Det har varit rörande att se all denna offervilja hos både yrkesmän och frivilliga. På samma sätt gläds man åt den solidaritet som visats våra bönder under torkan. ”Köp svenskt!” När hörde man det senast? När det verkligen gäller så ställer vi upp för varandra. Landet lever! Nationen lever!

  Åkesson välkomnar de tillfälliga åtgärder som regeringen aviserat till stöd för lantbruket som en följd av torkan, men anser det inte vara tillräckligt.

  – Vi har länge förespråkat att svenska bönder ska få en kraftigt sänkt dieselskatt, ner till dansk nivå. Vi vill dessutom införa en permanent betesersättning på tusen kronor per betande mjölkko.

  Men varför ska väljarna rösta på Sverigedemokraterna i valet om mindre än en månad? Åkesson gav ett tydligt svar i sitt sommartal:

  – Det finns ett enda parti som utgör en garant för att den katastrofala politik som bedrivits av både röda och blåa regeringar aldrig mer kommer att upprepas. Ett enda parti som prioriterar svenska medborgares välfärd framför massinvandring. Ett enda parti som prioriterar funktionsnedsatta barn framför massinvandring. Ett enda parti som prioriterar fattiga äldre framför massinvandring. Ett enda parti som prioriterar bostäder till svenska medborgare framför massinvandring.

  – Ett enda parti som på allvar menar att grovt kriminella utlänningar alltid ska utvisas. Ett enda parti som menar att återvandring av icke skyddsbehövande är viktigare än fortsatt massinvandring.

  – Ett enda parti som ser till Sveriges och svenska medborgares behov framför massinvandring från världens alla hörn. Det partiet är Sverigedemokraterna! Och vi tänker vinna det här valet!

  Jimmie Åkesson uppmanade också Jonas Sjöstedt (V) att se till att vänsteraktivister inte tillgriper våld och inte försöker stoppa de valmöten som Sverigedemokraterna avser att hålla runt om i landet. Detta sedan Ung Vänster proklamerat att de ska sabotera Åkessons valmöten.

  – Nu vädjar jag till dig, Jonas. Håll ordning på ditt folk. Visa att du menar allvar med de vackra orden om demokrati!

  Dick Erixon Samtiden 11 aug. 2018

 • UNGDOMAR SLOG NER ENGAGERAD NATTVANDRARE – UPPRÖRDA KÄNSLOR I HÖRBY

  Av leiflowegren den 9 augusti, 2018
  0

  HÖRBY. En medlem i Nattvandrarna i Hörby  blev nedslagen och rånad när han skulle påbörja ett av sina pass. Det upprör att en person som engagerar sig starkt behandlas så. – Det är skrämmande att man ger sig på någon som ställer upp på det här sättet, säger Mikael Olsson, ledare för Nattvandrarna i Hörby.

  Det har varit en upptrappning av våld och otrygghet i samhället Hörby i Skåne. En anledning tros vara att byn har tagit emot en mycket stor andel så kallade ensamkommande män och ungdomar, vilket Samtiden tidigare har skrivit om. Konflikter med etniska förtecken har eskalerat till flera knivöverfall, och bland grupperingarna som slåss om knark och territorium i Hörby har afghaner och albaner pekats ut. Nattvandrarna har försökt att motverka otryggheten genom att envist fortsätta finnas ute på gatorna, prata med de unga som hänger ute och försöka bygga relationer med dem.

  Mikael Olsson leder Nattvandrarna i Hörby och enligt honom känner de flesta i byn till medlemmen som blev nedslagen, en man i 40-årsåldern.

  – Han var på väg till vår lokal och skulle bara hämta västen som vi bär när vi är ute. Det var strax innan klockan 23, säger Mikael Olsson till tidningen SKD.

  Mycket engagerade
  Mannen har varit med i Nattvandrarna länge, säkert över ett år, och är väldigt aktiv. 
  Både han och hans fru är mycket engagerade och syns ofta på Hörbys gator.

  – Han brukar vara ute två dagar i veckan så de flesta vet vem han är.

  Det var i torsdags kväll förra veckan som paret skulle påbörja sin kvällsvandring på byn. Medan maken gick för att hämta västarna i Nattvandrarnas lokal satt hans fru kvar i bilen. När mannen passerade fontänen vid Gamla torg blev han överfallen.

  – De hoppade på honom och han fick en smäll i ryggen så att det svartnade så att han ramlade i fontänen, säger Mikael Olsson.

  Gärningsmännen var ungdomar

  Ungdomarna som överföll mannen ska sedan ha fortsatt med att råna Nattvandraren, som dock lyckades gömma undan telefonen så att han kunde ringa och slå larm efteråt. Händelsen är polisanmäld.

  Mikael Olsson säger att han är upprörd över att förövarna gav sig på en engagerad och välkänd medlem i Nattvandrarna.

  – Det är skrämmande att man ger sig på någon som ställer upp på det här sättet. Man blir väldigt irriterad och förbannad.

  Se över rutinerna
  Nattvandrarna i Hörby har sex aktiva medlemmar. Man har dock haft en del avhopp eftersom några som testat på några pass inte känt sig trygga när de varit ute på byn. 
  Man går alltid två och två eller helst tre under ett pass. Efter överfallet kommer nu Nattvandrarna i Hörby att se över sina rutiner och diskutera hur man ska lägga upp vandringarna framöver.

  Medlemmen som misshandlades och rånad är lite skärrad efter händelsen, men har inga planer på att sluta inom Nattvandrarna, enligt Mikael Olsson.

  – Han sa att ”det här ska inte få knäcka mig”.

  Anna Ernius Samtiden 8 aug. 2018

 • Jimmie Åkessons sommartal

  Av leiflowegren den 6 augusti, 2018
  0

  löndag den 11 augusti kl. 15.00 är det återigen dags för Jimmie Åkessons årliga sommartal i hans hemstad Sölvesborg. Ett valår som detta med det opinionsläge som SD har en månad före valet är intresset för vad han ska säga enormt!

  Slottsallén – Sölvesborgs Slott –Slottsudden Sölvesborg 

   

  För dig som är intresserad av att vara med organiserar vi gemensam åkning i bilar från Höganäs med avfärd 11.00.

  Är du intresserad? Hör av dig till Kjell Dahlin 0761-696397.

   

   

  Är du intresserad av att lyssna till Jimmies sommartal 2017 kan du göra det här: