Valmanifest 2018 | Sverigedemokraterna i Höganäs

Valmanifest 2018

Valmanifest 2018

För ett bättre Höganäs!

För oss Sverigedemokrater är det viktigt att
alltid sträva efter att bli bättre. Det kan
aldrig bli bra nog.

Vi Sverigedemokrater i Höganäs är beredda
att ta ansvar — att bli bättre för varje dag!
Vi är garantin för utveckling, samtidigt
som vi inte accepterar några försämringar
för äldre och andra grupper som saknar möjlig-
het att göra sina röster hörda.

Vi ska verka för att invånarnas skattemedel
prioriteras rätt, idag t.ex prioriterar kommunen 60
miljoner kronor till ombyggnad av Storgatan;
samtidigt som man har sparkrav på omsorg och skola.

Vi hoppas på din röst i årets kommunalval. Din röst betyder mycket för oss. Det är en röst på förnuft, omtanke och trygghet i Höganäs, samt en fortsatt utveckling av vår fantastiska kommun.

En röst på Sverigedemokraterna är en röst på förbättring – på riktigt!

 

 

 

Om vi kommer till makten vill vi skapa:

En fungerande skola

Höganäs skolor ska fungera som en plats där eleverna får relevanta kunskaper och fostras till goda samhällsmedborgare.
Såväl högpresterande som lågpresterande elever ska erbjudas fullgoda möjligheter att nå sina mål. Staden har ett stort ansvar
att se till att varje enskild individs behov tillgodoses. Elever som kunskapsmässigt ligger långt före sina kamrater ska inte
hindras från att vidareutvecklas och de elever som ligger efter ska ges de möjligheter och resurser som behövs för att komma
ifatt.

Mobbing och diskriminering ska motarbetas bestämt.  Höganäs skolor ska ha nolltolerans mot våld och hot både mot elever
och lärare.

Vi Sverigedemokrater i Höganäs vill:

• Satsa på arbetsro och ordning i skolan.
• Öka vuxennärvaron samt stärka lärarnas auktoritet
• Hemspråksundervisningen bör slopas och större vikt läggs på det svenska språket.
• Öka resurserna i skolan så att lärare kan ägna sig åt kärnverksamheten

 

Trygghet på gator och torg

Utanförskap och hopplöshet är ett samhällsproblem som idag dominerar i flera områden i Sverige.  En grundläggande rättighet i en rättsstat är att ingen ska behöva utsättas för ett brott. Samtidigt visar undersökningar att fler och fler personer, inte minst kvinnor, känner sig otrygga och inte vågar gå ut på kvällarna.
Här i Höganäs har vi sett hur inbrott i både hus, lägenheter och bilar har eskalerat. Om respekten för lag och ordning ska upprätthållas måste grov brottslighet straffas hårt för att markera att samhället sätter sina laglydiga medborgare i första rummet.

Vi Sverigedemokrater i Höganäs vill:

 

• Se till att vi har en polisstation med bemanning dygnet runt
• Öka polisens besök i våra skolor för att informera om hur samhället fungerar
• Se en nolltolerans mot våld, hot, klotter och skadegörelse
• Öka polisens närvaro på gator och torg, framförallt på kvällstid

 

 

 

 

 

En värdig ålderdom

Svensk sjukvård har tidigare varit en förebild för omvärlden, nu är det tvärt om. Nedskärningar görs löpande och kamoufleras av de styrande i ord
som ”effektivisering”. Vi i Sverigedemokraterna vill att arbetsmiljön för de anställda inom omsorgen löpande ses över. Det behövs fler händer för att
motverka stress och sjukskrivningar samtidigt som hembesöken hos de äldre och sjuka i största möjliga mån ska ske av samma personer. Prioriteten
ska alltid ligga hos de som behöver det. Man ska kunna åldras med värdighet! Att många äldre tvingas leva på en månadsinkomst som är lägre än
normen för försörjningsstöd är en regelrätt skandal!

Sverigedemokraterna i Höganäs vill:

 

• Öka valfriheten för de äldre så att de kan välja  om de vill bo kvar hemma eller på ett vårdboende
• Satsa på kompetensutveckling, kvalité samt uppföljningar inom vårdyrket
• Höja lönen och införa en karriärstege på vårdyrket för att göra personalen mer motiverade
• Inrätta lämplighetstest vid nyanställningar inom vården där det ställs krav på svenska språkkunskaper.

 

En rätt prioriterad utveckling

Kommunen måste utvecklas. Det är det ingen som ifrågasätter. Vi i Sverigedemokraterna ifrågasätter dock hur makthavarna i vår kommun använder
och missbrukar våra skattepengar. Många dåliga upphandlingar görs och flera projekt kostar långt än de behöver göra. Höganäs behöver ett företagsvänligt klimat. Som företagare ska det vara lätt att etablera sig och expandera när det behövs.

Sverigedemokraterna i Höganäs vill:

• Ge kommuninvånarna mer makt att påverka stora beslut genom fler folkomröstningar som t.ex. Storgatan och hamnens framtid.
• Att kommunen använder sig av kompetenta upphandlare.
• Att det tas fram en fullgod plan på hur den ökade befolkningsmängden kommer att påverka våra skolor och vårdinrättningar.
• Att mer fokus läggs på att ”liva upp” Höganäs övre.